Home

Lönekartläggning Unionen

Lönekartläggning och analys för jämställda löner. Din arbetsgivare ska i samverkan med Unionen gå igenom bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetsgivaren ska i samverkan med representanter för. Rapporten Lönekartläggning lönar sig 2018, bygger på en undersökning som genomfördes av Ipsos på uppdrag av Unionen under oktober 2017. Enkäten gjordes via telefonintervjuer med företrädare för 1 000 av Unionens cirka 3 000 fackklubbar. Unionen organiserar privatanställda tjänstemän över hela Sverige

Lönekartläggning och analys för jämställda löner Unione

 1. st varje år. Unionen har tagit fram checklistor för hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö kopplade till diskri
 2. erande löneskillnader. Om det upptäcks sådana, ska de rättas till. Läs mer om lönekartläggning. Lönerevisionstidpunkt Tidpunkten då lönen ska revideras - vanligen en gång per år
 3. Mot bakgrund av undersökningsresultaten drar Unionen slutsatsen att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att identifiera, korrigera och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Mer än en tredjedel av företagen genomför redan lönekartläggning och analys varje å
 4. Unionen menar att ett första, omistligt steg handlar om synliggörande. Ett effektivt verktyg för att belysa och bryta ner de opersonliga procentsatserna, är så kallade lönekartläggningar. Genom att skaffa oss en systematisk överblick över arbetsplatsens löner och hur de relaterar till kön, kan vi göra statistiken konkret och dess utmaningar relevanta

Rapport - Lönekartläggning - Unionen Opinio

Lönekartläggning gör nytta! Av: Unionen Opinion För varje lönekartläggning kommer nya diskussioner och vi bygger upp en annan syn på lön över tid, säger Jenny Sandin Sjöholm är ordförande för Unionenklubben på Peab, Peab Support AB, i Ängelholm Vad innebär lönekartläggning? Att alla arbetsgivare ska identifiera och åtgärda oskäliga löneskillnader mellan grupper med traditionellt kvinno- eller mansdominerade arbeten. Det är obligatoriskt för alla att ha nedskrivna riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma. Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef Unionen har undersökt hur arbetet med lönekartläggning och analys bedrivs på företagen, vad det kan få för konsekvenser samt ger en vägledning till Unionens förtroendevalda om hur de kan vara pådrivande för att få till stånd ett aktivt arbete för jämställda löner t.ex. genom årlig lönekartläggning på sin arbetsplats Detta är en vägledning till dig som är förtroendevald i Unionen i hur du arbetar med lönekartläggning och analys. Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner. Sedan följer ett antal rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning och analy

Unionen, IF Metall, Ledarna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer som stöd för hur arbetet med en lönekartläggning kan genomföras. Tanken är att den ska vara användbar för både stora och små företag och tillämpbar på olika modeller för lönesättning. De Lönekartläggning - viktigare än någonsin. Unionen har i flera års tid drivit kravet på att återinföra årliga lönekartläggningar och tror att det finns goda möjligheter för en lagändring. Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att stänga igen lönegapet mellan kvinnor och män Efter avtalsrörelsen 2004 tog Teknikarbetsgivarna, IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna fram en broschyr avseende lönekart-läggning. Den broschyr ni nu har framför er bygger i allt väsentligt på den tidigare broschyren men har uppdaterats med de ändringar i diskrimine Arbete med lönekartläggning ger effekt ons, apr 15, 2015 07:39 CET. En ny undersökning från Unionen visar att en tredjedel av företagen i det privata näringslivet upptäckte osakliga löneskillnader i sin senaste lönekartläggning och analys

Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stö För att lagen kräver det. Alla arbetsgivare måste göra lönekartläggning var tredje år. Har man 25 eller fler anställda ska även en handlingsplan för jämställda löner upprättas. Från 1 januari nästa sker dock en del ändringar i diskrimineringslagen. Lönekartläggning ska göras varje år och arbetsgivare med minst 10 anställda måste dokumentera arbetet SVAR: Lönekartläggning är en skyldighet enligt Diskrimineringslagen i syfte att analysera och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, oavsett om kollektivavtal gäller eller inte

Hitta här Unione

Kontinuerliga lönekartläggningar bidrar till att stärka företagets image och trovärdighet som en seriös och rättvis arbetsplats. Lönekartläggning som ett strategiskt verktyg. Det år många som ser lönekartläggningen som strikt tillhörande HR-avdelningen Unionens expert Peter Tai Christensen lyfter de viktigaste framgångsfaktorerna. Hur många check får ditt jobb? Tydliga kriterier. På min arbetsplats finns det tydliga kriterier för lönesättningen. Lönekartläggning. Här genomför vi lönekartläggning och analys varje år

 1. oritet av företag i privat tjänstesektor som gör lönekartläggningar, trots att lagkravet funnits sedan 2017. I fjol var det bara 32 procent av arbetsgivarna som uppgavs ha genomfört en lönekartläggning, enligt Unionens rapport
 2. I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter.. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet
 3. Unionen Allt fler företag upptäcker osakliga löneskillnader när de gör lönekartläggningar. Det visar en ny undersökning från Unionen. Samtidigt struntar många arbetsgivare helt i att kartlägga löner
 4. skat könslönegap. Unionen välkomnar återinförandet av kravet på årlig lönekartläggning och analys. Av rapporten Lönekartläggning lönar sig 2016 framgår nämligen att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga lönes.

Lönekartläggning lönar sig och bidrar - Unionen opinio

 1. Trots att det sedan den första januari 2017 återigen är lag på att arbetsgivarna ska genomföra årliga lönekartläggningar och analyser så är det många arbetsgivare som inte gör det. Unionens undersökning visar att en av tio arbetsgivare aldrig har genomfört en lönekartläggning
 2. st med tanke på att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är som störst bland privatanställda tjänstemän.Kartläggningar varje år skulle enligt förbundet leda till bättre rutiner i jämställdhetsarbetet ute på företagen som i sin tur leder till en mer rättvis lönefördelning
 3. skar mån, okt 31, 2011 11:00 CET. Antalet lönekartläggningar har
 4. På Unionen vet vi nämligen att arbetet med lönekartläggning och analys leder till positiva effekter. Minst hälften av alla genomförda lönekartläggningar och analyser leder till lönejusteringar eller andra åtgärder som syftar till att uppnå jämställda löner. Men dessvärre är det inte alla företag som följer lagen

Unionen kartlägger lönekartläggningen Det har gått ett år sedan bestämmelserna infördes för att lönerna skulle bli mer jämställda. Unionen har undersökt utfallet genom telefonintervjuer via Ipsos med företrädare för 1 000 av 3 000 fackklubbar inom Unionen under oktober Tillsammans med Karin Skånberg på Unionen reder Metro Jobb ut begreppet och varför det är viktigt att du har koll på ämnet. Från och med den 1 januari 2017 är alla arbetsgivare skyldiga att genomföra en lönekartläggning och analys varje år. Arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska dessutom dokumentera arbetet skriftligt Så vad gör Unionen då för att uppnå jämställda löner på arbetsmarknaden på riktigt? Vi kämpar för att fler arbetsgivare ska genomföra det viktiga arbetet med lönekartläggning och analys varje år. Det är alldeles för många arbetsgivare som inte följer lagkravet Ända sedan Vattenfall blev ett AB för snart 20 år sedan har ingen lönekartläggning gjorts av Unionen. Är det därför som vissa av oss ligger över 20 procent efter de andra i lönerna dvs 1 procent för varje år

Lönekartläggning lönar sig - Unionen Opinio

Lönekartläggning gör nytta! - Unionen Opinio

Så gör du lönekartläggning enkelt - Visma Spc

Lönediskriminering Unione

 1. Därför ska du bry dig om lönekartläggning
 2. Unionens rapport visar att lönekartläggningarna resulterade i konkreta åtgärder i 6 av 10 fall. Från och med 1 januari 2017 finns krav på att en lönekartläggning ska utföras varje år i stället för var tredje år. I Unionens rapport visar det sig att 36 procent av arbetsgivarna redan genomför arbetet varje år
 3. eringslagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en lönekartläggning varje år. Enligt lagen ska den genomföras för att belysa eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor
 4. Arbetsgivaren har ansvaret för att lönekartläggning och analys av löneskillnader genomförs och att skriftlig dokumen-tation upprättas. Men arbetet ska genomföras i samverkan. För de flesta företag som är medlemmar i IKEM innebär detta att samverkan ska ske med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna
 5. st tio anställda ska även dokumentera hur lönekartläggningen har genomförts. Lönekartläggning innebär att du ska kartlägg
 6. LÖN & KÖN, kurs i lönekartläggning. Onsdagen 13 april. See more of Unionen Stockholm on Faceboo
 7. Företag har blivit allt sämre på att genomföra lönekartläggningar. Det rapporterar Dagens Industri, som refererar en ny undersökning från fackförbundet Unionen (Företag struntar i lönekartläggning). Under 2008 hade mer än hälften av arbetsplatserna årliga lönekartläggningar. Idag är det knappt en av tre arbetsplatser som genomför lönekartläggningar varje år

IKEM har tillsammans med sina avtalspartners IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna tagit fram ett nytt partsgemensamt stödmaterial om Lönekartläggning

Unionen Gävleborg kräver ett stopp för löneskillnader baserade på kön Vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen bör de lokala parterna hitta och utveckla former för samverkan. Lönesättningen, allmänt För att nå målet med en bra lönebildning krävs att de lokala parterna har en lönepolicy som är tydlig och som bygger på de avtalade reglerna för lönesättning samt är väl känd tvärtom att lönekartläggningen och arbetsvärderingen är ett bra underlag vid individuell lönesättning. Sammanfattningsvis anser jag att lönekartläggning är ett bra verktyg för att förhindra osakliga löneskillnader men att det finns flera brister, bestämmelserna måste i första hand accepteras av arbetsgivarna

Långt ifrån alla företag följer diskrimineringslagens bestämmelser om att genomföra en årlig lönekartläggning och analys enligt Unionen Lönekartläggning Posted by Unionen Skaraborg/Väst under Bloggat av Åsa Sundberg Kommentera . Åsa Sundberg. För tre år sedan kom den nya Diskrimineringslagen som ersatte bl.a. Jämställdhetslagen och det blev en hel del förändringar Trots att diskrimineringslagen är tydlig med att lönekartläggning ska genomföras årligen är det många företag som struntar i det. Här måste våra folkvalda politiker agera. Unionen vill: • Att diskrimineringslagens tredje kapitel, där de aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering anges, ska bli semidispositiv Med lönekartläggning i Excel får ni inte bara en mall, utan ett komplett lönekartläggningsverktyg. Det innebär att ni får samma funktioner som webbaserade verktyg, men helt slipper löpande utgifter EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU-verksamhet. Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer

Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Därför är det oroande att så många arbetsgivare inte prioriterar det arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen. Kraven på årlig lönekartläggning gäller för att arbetsgivare med minst 10 anställda Pressjour 08-504 151 00, tf presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, pressekreterare: Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se, pressekreterare: Frans Haraldsen, 072-543 65 22, frans.haraldsen@unionen.se. Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet Med Visitas Medlemsguide blir det lättare att driva företag. Här hittar du information, checklistor och mallar att använda i din dagliga verksamhet En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella löneskillnader som kommit. När en anställd sjukanmäler sig ska arbetsgivaren som vanligt betala ut sjuklön. Sjuklönen ska beräknas på den reducerade lönen som gäller vid korttidsarbetet men på den vanliga sysselsättningsgrade

Lönekartläggning lönar sig - Unione

 1. - Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Därför är det oroande att så många arbetsgivare inte prioriterar det arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen i ett pressmeddelande
 2. För att du ska få säga upp en arbetstagare krävs alltid att det finns saklig grund för uppsägning. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning
 3. FMLs definition av facklig verksamhet är ganska vidsträckt. För att det ska vara fråga om facklig verksamhet enligt FML ska förtroendemannen företräda de anställda på arbetsplatsen, direkt eller indirekt, i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren
 4. Se Peter Induss profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Peter har angett 11 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Peters kontakter och hitta jobb på liknande företag
 5. Sensus Västra Sverige får Unionens jämställdhetspris Guldpengen för årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. Sensus får..
 6. PIHR erbjuder marknadens effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Boka demo idag

Syftet med att genomföra lönekartläggningar är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löne-skillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete. Det är arbetsgivaren som har skyldighet att göra lönekartläggningen varje år men den ska ske i samverkan med de fackliga organisationer som är kollektivavtalsmotparter Allt för få företag lever upp till kraven på lönekartläggning, konstaterar Unionen i en ny undersökning Här har vi samlat information och utbildningar till dig som ska delta i lönekartläggningen. Lönekartläggning steg för steg. I handboken Aktiva åtgärder går OFR igenom hur en lönekartläggning går till steg för steg. Har kan du också läsa om att arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år Lönekartläggning och handlingsplan - en undersökning om det aktiva arbetet för jämställda löner !!!! Författare:RobertFranzén! Handledare:!Ann4Christine!Hartzén! DO and different unions have also been helpful and contributed to a deeper understanding Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Därför är det oroande att så många arbetsgivare inte prioriterar det arbetet, kommenterar Unionens ordförande Martin Linder i ett pressmeddelande. Enligt undersökningen gör lönekartläggningar och analyser stor skillnad

Lönekartläggning - viktigare än någonsin Kolleg

Inom ramen för arbetet att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega, Unionen, Akademiker­förbunden och Svenska Journalist­förbundet har tagit fram en vägledning för att underlätta för arbetet att främja ett jämställt arbetsliv. Läs rapporten här Diskrimineringslagen säger att företagen ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys, men ändå missar många företag det. Det visar en undersökning från Unionen där 1 000 företrädare för Unionens fackklubbar intervjuades.. Knappt sex av tio företag genomförde eller planerade att genomföra en lönekartläggning under 2017 när undersökningen gjordes

Två av tre fackligt aktiva inom TCO-förbunden anser att lönekartläggningar borde göras oftare än var tredje år. Shadé Jalali, Unionens likabehandlingsexpert, tycker att det är märkligt att inte samtliga förtroendevalda vill se tätare kartläggningar Fördelar för dig som är medlem. Nu presenterar vi lönestatistik via webbtjänsten Lönesök. (Använd den på datorn, tjänsten är ännu inte mobilanpassad.) Bra underlag vid lönerevision och lönekartläggning. Lätt att söka och filtrera på bland annat yrke, ålder och region

Företag struntar i att granska orättvisa löner | Kollega

Fastigo, Unionen, Ledarna och AiF har träffat överenskommelse om nytt I-avtal som gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023, det vill säga under 29 månader. Lönebildningsavtalet mellan Fastigo och Unionen samt AiF är fortsatt ett processlöneavtal Sedan dess behöver lönekartläggning bara genomföras vart tredje år för företag med fler än 25 anställda, i stället för som tidigare varje år för företag med fler än tio anställda. Vi vet genom Unionens alla förtroendevalda på arbetsplatser runt om i Sverige att lönekartläggning är ett effektivt verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Unionen har lagt fast inriktningen i avtalsrörelsen. Tjänstemannafackets mål är: Halverade löneskillnader mellan kvinnor och män, höjda reallöner, siffersatta avtal och flexpension. Balans mellan arbetets krav och möjligheterna att återhämta sig är också ett viktigt avtalsmål Lönekartläggning lönar sig - Unionen. I-avtal 2016 Löneavtal Fastigo Unionen AIF Ledarna Unionen Avtal Lön 2016. Unionen begär resning i uppmärksammat AD-fall - Arbetet. Svag löneutveckling för ingenjörerna | Ingenjören. on Behance. Moderaterna Hanif Bali Twitter

Arbete med lönekartläggning ger effekt - Unione

Unionens rapporter om lönekartläggningar och jämställda löner visar att det är rätt många arbetsgivare som inte följer lagen. Det man kan se är att de som har fler anställda i allmänhet gör lönekartläggningar i större utsträckning än de med få anställda Den första januari 2017 återinfördes kravet på årlig lönekartläggning, något som Unionen drivit på för länge. Vi vet att lönekartläggningar ger positiva resultat i praktiken. Enligt våra klubbar leder minst hälften av alla genomförda lönekartläggningar och analyser till lönejusteringar eller andra åtgärder som ger mer jämställda löner Har män högre löner än kvinnor bara för att de är män Slutlön semester Slutlön semester enligt huvudregeln i semesterlagen har arbetstagaren rätt till 25 dagar semester betalas ut på slutlönen. Då den anställde slutar sin anställning ska slutlön semester om möjligt betalas ut senast vid ordinari löneutbetalningstillfälle. Om du har dagar kvar betalas värdet av varje semesterdag ut på slutlön semester

Guide till aktiva åtgärder, checklistor för att förebygga diskriminering inklusive trakasserier, vägledning i att rekrytera utan att diskriminera, lönekartläggning med mera. Förskolan, skolan och högskola Unionens undersökning gjordes i oktober och bygger på telefonintervjuer med företrädare för 1 000 av Unionens drygt 3 000 fackklubbar. Resultatet visar också att lönekartläggningar och analyser gjort skillnad. I mer än hälften av fallen gav arbetet konkreta resultat och åtgärder, oftast har det lett till att kvinnors löner. Unionens Martin Linder berättade att förekomsten av lönekartläggningar, enligt Unionens medlemmar, minskat med cirka tio procentenheter. - De kräver att lönekartläggning ska vara en del av avtalsförhandlingarna, men arbetsgivarna vill inte skriva in det i avtalen utan hänvisar till att bestämmelserna redan finns i lagen. Vå Unionen vill därför att fler blir aktiva där ute på era arbetsplatser för att kunna driva frågan vidare och fortsätta argumentera för fortsatt arbete för att främja lika lön för lika arbete oavsett kön. Ett ytterligare tips är att göra en lönekartläggning och analys över löneskillnader varje år Unionen inte anmälts till arbetsgivaren samverkar denne istället direkt med de anställda i tillämpliga delar och genomför löneprocessen i Vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen bör de lokala parterna hitta och utveckla former för samverkan

Jämställdhetsexpert på Unionen - Fackets framtida roll vid lönekartläggning Riksdagen har fattat beslut om krav på årliga lönekartläggningar. Ett beslut som är en seger i.. Lönekartläggningar görs för att se om det finns skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför samma arbete. Men en rapport från Unionen visar att antalet företag anslutna till.

Kartläggning - för rättvisare löner Kolleg

Parallellt med Livs och Unionens kartläggningsprojekt pågår JämO:s så kallade miljongranskning som omfattar 1246 arbetsgivare med totalt en miljon arbetstagare. När 380 arbetsgivare granskats kunde JämO konstatera att knappt var tionde företag klarade av att göra lönekartläggningar som levde upp till lagens krav 2.0 3.0 0.66 25500.0. 1.0 1.0 0.5 33000.0 31000.0 32000.0 1.06. 0.0 7.0 0.0 25000.0. 2.0 1.0 23000.0. Kartläggning av lika arbeten Lika arbeten Antal kvinnor Antal mä n Lönekartläggning är ett begrepp som få - både bland arbetstagare och arbets­givare - verkar.. Lönekartläggningar är ett bra sätt att synliggöra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och skapar goda förutsättningar för att agera, påpekar förespråkarna. De privata tjänstemännens förbund, Unionen, presenterade i december 2016 siffror som visar att 6 av 10 före­tag som har gjort en kartläggning och analys upptäckte ogrundade löneskillnader

Arbetsgivaren vägrar lönekartlägga Kolleg

Årliga lönekartläggningar måste ske på företagen eftersom de bidrar till att hitta och åtgärda osakliga löneskillnader. Samtidigt måste det finnas sanktionsmöjligheter mot de arbetsgivare som inte följer lagens krav på aktiva åtgärder. Maj-Inger Åhgren. regionchef Unionen Västerbotte Unionen presenterar sin lönekartläggning. Bild: Bertil Ericson/Scanpix Lönegapet mellan kvinnor och män på närmare 2.000 kronor i månaden består, enligt en ny rapport från Unionen Sensus Västra Sverige får Unionens jämställdhetspris Guldpengen för årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. Sensus får priset för sitt aktiva arbete med lönekartläggning. Arbetet har lett till att organisationen idag inte kan se några skillnader mellan könen i lön Lönekartläggning ska fr.o.m. 1 januari 2017 ske årligen, Sid 4 Ny lag för visselblåsare Unionens beskrivning av de kränkande uttalanden och de åtgärder som de två anställda ansåg sig ha blivit utsatta för. Han gick igenom och kommenterade uppgifterna infö Unionen Sydväst. 976 gillar · 10 pratar om detta. Här jobbar ombudsmän och specialister med rådgivning och förhandlingshjälp. Vi har kontor i Malmö och Helsingborg samt ett servicekontor i Halmstad

Vad är Lönekartläggning? Hur gör man? (Guide 2021

Unionen vid Scania i Södertälje FÖRTROENDEVALDA 2013 Gäller till 3 mars 2014. Klubbstyrelsen Ordförande Håkan Thurfjell Unionen LÖNEKARTLÄGGNING Lars Jansson Unionen 50573 Hemsida Ansvarig utgivare Håkan Thurfjell Unionen 82008 Redaktion Klubbstyrelsen Webbredaktör Tony Henning 51146 KTIP Revisore Nytt partsgemensamt material om lönekartläggning 2 jul 2019 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning IKEM har tillsammans med sina avtalspartners IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna tagit fram ett nytt partsgemensamt stödmaterial om Lönekartläggning Färre företag gör årliga lönekartläggningar för att upptäcka eventuella skillnader i lön som beror på kön. Förändringen märks sen 2008 när lagen ändrades.. Bland företag med fler än 25 anställda är det drygt en fjärdedel som inte genomfört några lönekartläggningar de senaste tre åren, visar en ny undersökning från Unionen Årlig lönekartläggning och jämställdhetsplan (docx, 49 kB) Årlig lönekartläggning och jämställdhetsplan (pdf, 68 kB) Förslag till riksdagsbeslut. Fackförbundet Unionen sammanställde en rapport 2011 som visade på att kartläggningarna blivit färre med denna lagstiftning

Privat sektor sämst på lika lön | Kollegadiskrimineringslagen | KollegaÅrliga lönekartläggningar återinförs | Kollega

Checklista jämställda löner - Unionen Opinio

Lönekartläggningar och jämställdhetsplaner (doc, 44 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagändring bör göras avseende årliga lönekartläggningar Unionen Lönekartläggning . 2015 Unionens fackliga grundkurs och kursen Omorganisation MBL/LAS i praktiken eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Unionen Omorganisation MBL/LAS i praktiken . Fortsättningskurs för den som förhandlar eller ska börja förhandla. Unionen.

Osakliga löneskillnader upptäcks oftare | KollegaVerktyg mot ojämställda löner ignoreras av många
 • Alexandra stauskas.
 • Prince Naseem TODAY.
 • Anschütz 22LR halvautomat.
 • Uppsättning mening.
 • Best graphic design schools in the world 2020.
 • Aktörer Krimkrisen.
 • Personality tests.
 • MTB verein Wuppertal.
 • Trails Deuringen.
 • Läckageskydd kylskåp och frys 90.
 • I'd Do Anything for Love.
 • Hotellskatt Grekland ving.
 • Hoover dynamic next manual.
 • Ängeldräkt Barn.
 • Curcuma oriental secrets.
 • Zillertalbahn Fahrplan 2021.
 • Renu28 usage guide.
 • Welk advies bij welke Cito score groep 7.
 • Sexmissbruk orsak.
 • Betta smaragdina kaufen.
 • Baby forum.
 • Nordirlandkonflikt Übersicht.
 • السفارة العراقية في الدنمارك.
 • Roxette Unplugged.
 • Kläder smala killar.
 • Fysik kraft.
 • Vakuumpump.
 • U 236 decay chain.
 • Mario Barth deckt auf BER Spezial.
 • Who owns the 747 Supertanker.
 • OneCoin buy.
 • Gymnastikakademin Göteborg.
 • Dysmeli syndrom.
 • Homepage erstellen lassen Wien Preise.
 • Gehalt 2. liga england.
 • Sandby borg film.
 • Hur dricka mezcal.
 • Minskade fosterrörelser vecka 28.
 • MC GPS offroad.
 • Tempelriddare medeltiden.
 • Folkets Hus Malmö.