Home

Genusordning

Uttrycken genussystem/genusordning är myntade och utvecklade inom framför allt antropologi, etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i samhället och på individnivå Genussystemet bygger på två principer, könens isärhållande och manlig överordning. Isärhållandet innebär att män och kvinnor, och det som är manligt respektive kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser. Det medför att kvinnor och män finns på olika arenor i samhället, både horisontellt och vertikalt Genusordning/Genussystem. Genusordning är ett begrepp som används för att benämna den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationer mellan kvinnor och män. Begreppet genusordning (gender order) utvecklades av Jill Matthews 1984 Genusordning finns . Genusordning finns inte. Könstillhörighet viktig. 1 Innebörd: Kvinnor och män har olika position och livsvillkor. Det finns en manlig norm. Förhållningssätt: Reflektera kring orättvisor och ojämlikhet. Sträva efter förändring. Bias-risker: Kvinnor uppvärderas otillbörligt. Kunskapsmedierad genus-bias. Vi alla, både kvinnor och män, är med och skapar denna genusordning, oftast helt omedvetet. Det upplevs som normalt för oss att det ska vara så. Hirdmans teori beskriver hur genuskontraktet skapas på gruppnivå och som strukturer i samhället. Det innebär inte att alla män har högre status än alla kvinnor

Könsmaktsordning - genusordning Susanna's Crowba

 1. genusordning - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda
 2. Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar. Titel (eng) Gender order of the teaching profession. A study of teachers views of work tasks, skills and expectations in their work. Författare. Maria Hjalmarsson. Handledare. Universitetslektor Eva Gannerud, Göteborgs.
 3. Inom akademisk forskning förekommer de liknande begreppen genusordning och genussystem. Män i alla samhällen är fostrade att inneha den ekonomiska och beslutande makten i familj och samhälle och samhällets regler är utformade så att denna ordning kan upprätthållas
 4. undersökning att genusordningen består. När de intervjuade killarna och tjejerna talade om framtida yrken nämnde de inte ett enda som var gemensamt
 5. genusordning {utrum} volume_up. genusordning (även: genussystem) volume_up. gender system {substantiv
 6. Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (1 §, 3 kap. Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30)

Genussystem Jämställ

Rosa och blått (som representation för kön) är en yttring av genusordning/ordningar som kan ses oskyldig och vardaglig men analyserar man vad det egentligen betyder och står för så får det mycket mer allvarliga konsekvenser, tex könsstympning och hedersrelaterat våld, synen på sexualitet men också en sämre pension än män. 1-8% av. Genusordning beskriver den ordning i samhället som särskiljer och sorterar kvinnor och män. Den är osynlig och oftast omedveten. Vi förknippar färger, beteenden, egenskaper, arbetsplatser med mera, med kvinnligt eller manligt För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Etikettarkiv: genusordning Artikel. Röda Sofia - Göteborgs radikala folkskollärare. 27 oktober, 2019 Elisabet Rudhe Lämna en kommentar. SOFIA PERSSON. För 100 år sedan fattade den svenska riksdagen formellt beslut om att ge kvinnor politisk rösträtt

För några år sedan kom en tydliggörande revidering. Där definieras hegemonisk maskulinitet som: Det idealiserade sätt att vara man på vilket kräver att andra män positionerar sig 2.2 Genusordning Genusordningen bygger enligt Hirdman på de två principerna isärhållande och hierarkisering. Med isärhållande menar Hirdman, ett mönster som föser in oss i kvinnofållor och mansfållor.20 Detta innebär att kvinnor och män hålls isär genom att genusordningen tvingar dem att agera på skilda sätt, de

Vad är genusordning | genusordn

Det är Gösta som delar världen och därmed skapar det vi kan kalla en genusordning: en uppdelning i en mans- och en kvinnosida nästan överallt och på alla olika nivåer i världen. Och att dela upp är grunden till att värdera: upp och ner Och vem är Gösta? Och vad menas med genusordning? Svaret på båda dessa frågor finns i denna bok, där Yvonne Hirdman, kvinnohistoriker och en av Sveriges främsta genusforskare, samlat en rad texter, publicerade och opublicerade, från de sista tio åren. Gösta, visar det sig, är mannen som norm en halvt gudalik varelse som på olika sätt styr både inne och ute, både män och kvinnor. Etikett: Genusordning Hur ska en kille vara? Postat den 2019-10-12 2019-10-12 av Christer Holm. Photo by Tevarak Phanduang on Unsplash. Som fortsättning till inlägget (ingen rast eller ro) så hade jag tänkt att vi kunde börja diskutera vad som ses som manligt och kvinnligt i dag I vårt samhälle råder en genusordning där mannen är norm och kvinnan underordnad.1 Vi ser att det ständigt sker en indelning i vad som är manligt, och vad som är kvinnligt. Då mannen är överordnad, värderas ofta de manliga egenskaperna högre än de kvinnliga och det bli

Begreppet genusordning beskriver de rådande normerna som identifierar och åtskiljer kvinnor och män i samhället, miljön och/eller kulturen. Genom sin forskning visar Hirdman hur vi med denna genusordning är med och skapar osynliga normer och regler (Hirdman 2001). Begreppet genusordning har använts för att synliggöra att kvinnor ä motarbeta en genusordning, vilket är en del i lärarens uppdrag (Gannerud, 2001). Jämställdhet är ett av skolans grundläggande värden. Skolans förhållningssätt till jämställdhet uttrycks i skolans värdegrund: Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilke

genus, genusifiering, genusordning och genusregim. Med genus avses kollektiva föreställningar om kön och sexualitet som upprätthålls i sociala relationer. Med genusifiering (gendering) syftar Connell på att sådant som egenskaper, kroppsrörelser, färger, kläder, platser och yrken kategoriseras som kvinnligt eller manligt (jfr Thurén. genusordning. Kontakt. info@arbark.se (+46) 08-412 39 00. Forskarexpedition/research desk: forskarexpedition@arbark.se (+46) 08-412 39 29. Besöksadress. Visiting address. Elektronvägen 2 141 49 Huddinge Pendeltåg/commuter train: Flemingsber

Genusvetenskap - Wikipedi

 1. istiska inriktningar och syftar på en teoribildning vars hypotes är att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Ordet könsmaktsordning kommer inte från Yvonne Hirdman - hennes begrepp är genusordning eller genussystem [1] och har ingen exakt motsvarighet på andra språk. . Teoribildningen som ordet könsmaktsordning.
 2. gsber
 3. genusordning. Popularitet. Det finns 600519 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1025756 ord. Det motsvarar att 58 procent av orden är vanligare. Det finns 17076 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 15 gånger av Stora Ordboken
 4. stone tillfälligtvis förändrats. Något om använda begrep
 5. ism eller Hur kan det vara så svårt att förstå? Standard 2012/02/29 2012/02/29 Jonatan Hermansson Lämna en kommentar. Twitter verkar vara veckans tema på
 6. representerad genusordning i läroböckerna. Då det i läroplanen står att elevernas undervisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv uppstår en motsättning mellan resultaten i den här uppsatsen och vad läroplanen säger att den ska göra. Det skapar en önskan om lärare med utbildning och medvetenhet om lärobokstexters roll

Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Lnu.se ISBN: 978-91-86491-56-7 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenska Den sociala ordningen : genusordning, maskulinitet, hegemoni och upproriskhet Horgby, Björn, 1952- (författare) Svenska. Ingår i: Horgby, Björn: Rock och uppror. Upplevelser av prestationskrav, en fråga om genusordning? 1209 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Denna uppsats. Uppsatsen beskriver utifrån genussystemteorin bakgrund, idéinnehåll och sammanhang för den svenska könsrollsdebatten, som fördes på 1960-talet. Studien är koncentrerad till ett urval debattböcker s.

gäller exempelvis begrepp som feodalism, sekularisering, klasskamp, genusordning etc. Uppsatsens disposition I inledningen till en uppsats skall man presentera sitt problem (vad man avser undersöka), sitt källmaterial (de källor som undersökningen bygger på), forskningsläget (böcker och artikla Könsmaktsordning - genusordning Susanna's Crowba . Forskning som bedrivs om våra samhällen, och om människorna och andra varelser som finns i samhällena, måste ställa frågor både till de sammanhang ett fenomen uppstår i, och hur könsmaktsordningen formeras genom det,. Forskning vilken icke äro grundad på politisk ideologi I varje samhälle finns en genusordning. Den består av alla föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt genusordning i samhället. Det är ett begrepp som betecknar olika köns- och maktstrukturer som påverkar oss på olika sätt i vår vardag. De varierar över tid i takt med sociala och kulturella processer vilket innebär att de tar sig uttryck på olika sätt under olika tider

Och vem är Gösta? Och vad menas med genusordning? Svaret på båda dessa frågor finns i denna bok, där Yvonne Hirdman, kvinnohistoriker och en av Sveriges främsta genusforskare, samlat en rad texter, publicerade och opublicerade, från de sista tio åren kÖns-/genusordning, jÄmstÄlldhet och feminism - definitioner 13 vad Är ett jÄmstÄlldhetsprojekt? 16 kan jÄmstÄlldhetsprojekt vara feministiska? 18 den utbildningsvetenskapliga jÄmstÄlldhetsforskningens komplexa sammanhang 21 effekter av jÄmstÄlldhetsprojekt 26 spÅr inom forskningen - spÅr genom forskningen 2 Vi skapar ofta genusordning helt omedvetet för att det upplevs som normalt för oss. Vi har nu tagit fram en affisch för att göra det lättare för dig som pedagog att förklara vad genus betyder och innebär genusordning i kommuner Management and gender in local authorities Tisdag den 5 maj kl.13.00—14.30 Seminarierum B 900 Sociologiska institutionen, B-huset, Frescati Många kommunala organisationer står idag inför organisationsförändringar, bland annat på grund av krav på nedskärningar. I min avhandling beskriver jag hu En förändrad genusordning i början av förra seklet A CATRINE BRÖDJE Att vara modern är att ingå i ett universum där, som Marx sade, 'allt som är fast förfl yktigas'. Så uppfattar modernitetsforskaren Marshall Berman begreppet mo-dernitet, som enligt honom inte bara är en historisk period utan också ett tillstånd

socialkonstruktivistiska och feministiska tankar om samhällets kulturella genusordning. En ordning där normen är hegemoni där män och maskulinitet är överställda kvinnor och femininitet. Resultatet visar ett en hierarkisk genusordning går att finna, där pojkar ikläder si Ett sätt att förstå varför så få anmälda våldtäkter leder till fällande dom är att det har att göra med samhällets genusordning: kvinnor som offer för våldtäkt diskrimineras av polis och rättsväsende Lärarprofessionens genusordning - En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar Maria Hjalmarsson, 2009 Kontaktinformatio

Pris: 207 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Om genus av Raewyn Connell, Rebecca Pearse på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension

2011-06-01 1 Teorin om Hegemonisk Maskulinitet Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se Vad är maskulinitet? • Alla samhällen visar kulturella tecken på genus me Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser av Hirdman, Yvonne: Och vem är Gösta? Och vad menas med genusordning?Svaret på båda dessa frågor finns i denna bok, där Yvonne Hirdman, kvinnohistoriker och en av Sveriges främsta genusforskare, samlat en rad texter, publicerade och opublicerade, från de sista tio åren.Gösta, visar det sig, är mannen som norm en halvt gudalik.

Genusforskning - Vårdhandboke

 1. Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal
 2. Hur förhåller sig ett samhälles genusordning till andra ordningar baserade på till exempel klass, etnicitet och sexualitet? Mycket har hänt under de tre decennier som gått sedan den teoretiska debatten inom kvinnoforskningen tog fart på 1970-talet
 3. LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin
 4. Professor i utbildningsvetenskap. Min forskning handlar om kön, genus, jämställdhet, skolprestationer, skola, socialisation
 5. Wernersson, Inga (2017). Genusordning och utbildning: förr och nu. I Lundgren, U.P.; Säljö, R. & Liberg, C. (red.). Lärande, skola, bildning
 6. Ex. på Ärtan, Pärtan, Piff... Visar hur fokus ligger på det manliga, t.ex. yrkesrelaterade bilder 100% manligt. Genusregim i förskola och skola: Strukturell nivå (mönster av praktiker och sociala relationer

Pris: 98 kr. häftad, 2015. Skickas inom 6-8 vardagar. Köp boken Två kommunala rum : ledningsarbete i genusmärkta tekniska respektive omsorgs- och utbildningsverksamheter av Tina Forsberg Kankkunen (ISBN 9789186071141) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Faderskap i förändring i 1970-talets ungdomsroman: Om fäder, mödrar och genusordning i Gunnel Beckmans Tre veckor över tiden och Ingvar Wahléns Flickan i huset vid å Genusordning handlar om att individer värderas olika om de beter sig pojkigt eller flickigt. Om en pojke beter sig på ett feminint sätt, riskerar individen att sjunka i ordningen, och vice versa. Det är inte endast samhällen eller kulturer som har. Gatuhuset från Ågatan 41 finns idag flyttat till friluftsmuseet Gamla Linköping. En nyligen genomförd analys visar att det byggdes 1807. Gården ägdes av änkan Brita Rulander. Genom våra undersökningar hittar vi allt fler kvinnor som fungerat som byggbeställare. Men hur vanligt var detta i sin samtid? År 1798 flyttade Britta Rulander in på Ågatan 41..

Genus och genusteori - Vad är jämställdhet - Jämställd

genusordning - exempel på användning - Synonymer

 1. Genusordning och utbildning - förr och nu 449 Av Inga Wernersson. Om de genusvetenskapliga begreppens utveckling och förändring 452 Om jämställdhet i grundskolans läroplaner 455 Om vad.
 2. Sammansättningar: genusaktivism, genuscertifiering, genusordning, genuspedagogik, genusperspektiv, genusvetenskap (matematik) en topologisk invariant som anger hur många hål en sluten tvådimensionell yta har Sfären saknar genomgående hål, så den har genus 0, medan en badringsformad yta har ett hål, och därmed genus 1. Etymologi: Av.
 3. I denna artikel behandlas konstruktionen av prästerlig manlighet bland katolska församlingspräster i Norden i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första årtionden. Flera av dessa präster var nordiska konvertiter. Detta innebar att de inkulturerats i en protestantisk kulturmiljö, vilken de sedan lämnat till förmån för den katolska gemenskapen
 4. Maria Hjalmarsson lägger fram sin avhandling Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar vid institutionen för pedagogik och didaktik fredagen den 24 april kl 10.00. Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg. Kontaktinformatio
 5. både mellan och inom könen kallas för genusordning, en strukturell ordning som finns och följs och utmanas av samhället. Höglund (2000) menar att genusordningen i samhället är oskrivna lagar om hur män och kvinnor ska vara och hur vi uppfattar oss själva. I sin tur leder det till hur samhället formas
 6. någon typ av genusordning: institutione r, relation er, platser och historiska processer struktureras på olika sätt utifrån kön. Genuskonstruktionerna skiftar genom historien och mellan olika kulturer och samhällen, men de är aldrig helt godtyckliga. Det fi nns alltid lokala, socialt och historisk

Lärarprofessionens genusordning

genusordning Mummel i kö

Men hon framhåller att frågan om genusordning i arbetet i allra högsta grad gäller även kvinnodominerade arbetsplatser, som exempelvis äldreomsorgen och förskolan. Där kan man antingen se sitt arbete som ett yrke som kräver sitt yrkeskunnande - eller som en fortsättning på den traditionella kvinnosyssla inom familjen, som handlar om att ta hand om gamla och barn Detta gäller exempelvis begrepp som feodalism, sekularisering, klasskamp, genusordning osv. Om man använder analytiska begrepp eller modeller presenteras dessa. Man bör vidare redogöra för inte bara vilket material man använder utan också vad det är i detta material man tittar på och varför, liksom hur man läser sin text

I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning och systematik samt om könsmakt,genusordning och tolkningar av mansroller och maskulinitet (likom kvinnoroller och femini-tet) som bakomliggande orsaker.Siffrorna på våldets omfatt-ning visar att upattningsvis en kvinna av tre under sin livstid utsätts för våld - och att abortering av flickfoster och våld mo GENUSORDNING I varje samhälle sker en kategorisering av människor i olika dimensioner, de olika kategoriseringarna är kön, klass, etnicitet, ålder etc. där begreppet genusordning kan användas som ett sätt att förklara ett samhälles kategorisering av kön. Ett begrepp som även kan innefatta olika former a Samtidigt har dåtidens genusordning begränsat kvinnans handlingsutrymme, genom att maken fick förvaltningsrätten över hennes egendom. Ett intressant resultat så här långt i projektet är att en majoritet av änkorna i Linköping under 1700-talets andra hälft verkar ha valt att förbli änkor Både kvinnor och män var involverade, men det varen ganska given genusordning som alla accepterade, med kvinnor som hade det övergripande ansvaret för att planera och styra upp vem som skulle baka vad, liksom vem som skulle göra vad vid själva kyrkkaffet. Och liksom vi barn tog kyrkkaffet för givet, så gjorde nog många vuxna det också

Genusordning fortsätter påverka studie- och yrkesval visar

GENUSORDNING - engelsk översättning - bab

Fördjupningstext till Genusmaskineriet, oktober 2004 Yvonne Hirdman Professor i Historia 1988 skrev Yvonne Hirdman begreppet genus i en artikel om något hon kallade genussystemet ! 2! Abstract Författare: Ola Larsson Titel: Man jobbar olika men mot samma mål - En kvalitativ intervjustudie om män som arbetar inom hemtjänsten

Översikt - Vårdhandboke

Hon har i många år forskat om välfärdsstat och genusordning. År 2005 tilldelades hon Svenska Akademiens Kellgrenpris. Våren 2015 gav Yvonne Hirdman ut självbiografin Medan jag var ung . Tidigare har hon skrivit bland annat Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (1992), Med kluven tunga Men även om kampanjerna successivt har utmanat en traditionell genusordning menar Klinth och Johansson att de också har bidragit till att skapa nya barriärer, bland annat genom att inriktas. Mansforskningen, eller maskulinitetsforskningen som den numera kallas, är en del av den feministiska traditionen och det har i takt med att önskan om normfokus vuxit fram blivit en naturlig del att titta på mannen I serien om feministiska definitioner kommer jag nu till själva begreppet feminism. Nationella Sekretariatet för Genusforskning definierar det så här: Feminism (av latin fe´mina 'kvinna') är dels en övergripande teori (förklaringsmodell), dels en politisk rörelse I undersökningen analyseras de genuskonstruktioner som läromedlen bidrar till mot en bakgrund av idrottens genusordning och de specifika idrotterna som genusregimer. Relationer mellan kvinnor och män, liksom olika typer av femininitet och maskulinitet är viktiga i de genuskonstruktioner framkommer i läromedlen.Forskningen har gjorts med hjälp av text- och diskuranalys

av skönlitteratur. Inga Wernersson (2012) skriver i artikeln Om genusordning förr och nu - betydelsen av utbildning att skolans jämställdhetsmål, vilket innebär att motverka uppkomsten av destruktiva sätt att se på kön och genus, inte avsevärt har förändrats sedan 1960-talet Vetenskapligt råd. SHED:s arbete leds av ett vetenskapligt råd bestående av tillsvidareanställda lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 7 Den som vill ha tillgång till originalrappor-ten Effectiveness of Programmes to Reduce School Bullying kan ladda ned den på www. bra.se eller beställa den tryckta rapporten hos Fritzes kundservice, tel 08-690 91 90 el Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2020-02-18 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Gäller från: vecka 27, 2020 Behörighet: Ämnesstudier om 30 hp i ett för grundskolans årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan relevant undervisningsämne. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudie

f Jonsell 3Henrik Borelius eller Who Rules Sweden? – Den ofrivilligeRecension: En vildmark av sten: Stockholm i litteraturen

Könsmaktsordning - Wikipedi

Engelsk översättning av 'genuin' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Sverige har i jämförelse med andra länder kommit långt i frågan om jämställdhet och jämställdhetsarbete har en lång tradition inom just offentlig sektor. Trots detta är den könsmärkta kulturen svår. Försök till ny genusordning? (2003). I (red) Thomas Johansson & Jari Kuosmanen, Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män, Liber förlag: Malmö

 • EU Bryssel.
 • Flere følgere Instagram 2020.
 • BRF Gnesta köpes.
 • Taco sojafärs.
 • BestSecret omdöme.
 • Valak real.
 • Kryssning midsommar 2020.
 • How much of Germany was destroyed in WW2.
 • NIBE COMPACT r300.
 • Plenix clash download latest version s2.
 • Första gallring gran.
 • Hemkörning Eskilstuna.
 • Bühnentanz Köln.
 • Privatimport vin Skatteverket.
 • Nana Hedin.
 • Mountainbike 26 tum REA Scott.
 • Phoenix band.
 • Blossa Äppelglögg.
 • Olika typer av kristallsjuka.
 • Jeanne Calment death cause.
 • Was verdienen Wintersportler.
 • Oral mucosa Histology.
 • Youtube pengar per visning.
 • Färsk majskolv hållbarhet.
 • Monopoly Plus PC.
 • Betonghålblock.
 • Gaffelpärm Jula.
 • Storbritannien politik.
 • Majema Learn English logga in.
 • Strategispel Vikingar.
 • Göttingen germany weather.
 • Denzel Washington Oscar.
 • Prinsessan Sofia brudklänning.
 • Alle die Spiel Beispiele.
 • Mjölkuppsamlingskupa spara mjölk.
 • Karbonpapper Staples.
 • Movies like Ender's Game.
 • Kuggad Farsta.
 • How to calibrate sigma 150 600.
 • Lock för örat ont i käken.
 • MC GPS offroad.