Home

Första gallring gran

Första gallring #100240. Draken - tor 09 sep 2010, 09:14. När kronan har minskat till ungefär 2/3 av höjden för för gran så bör man överväga gallring. 2) Man kan mäta grundyta och övre höjd och använda gallringsmallar om skogen är rimligt jämnåldrig Gallra första gången vid 12-14 meters höjd. I ett välröjt bestånd görs normalt en första gallring när beståndets övre höjd är 12-14 meter. Övre höjden är medelhöjden av de 100 grövsta träden per hektar. Vad det betyder i ålder varierar stort Gran 79 Ytterligare aspekter på gallring för första gallringen, uttagens storlek, gallringsform och antal gallringar. Fördelar med gallring, som ökad diametertillväxt, ska vägas mot till ex-empel risk för stormskador. Gallringsmallar är ett hjälpmedel för att väg Gallring kan göras flera gånger på samma skog, och normalt gallrar man första gången när skogen är cirka 30 år gammal. Tumregeln är att gallring i granskog skall göras när kronan närmar sig två tredjedelar av stammens fulla längd, och i tallskog när kronan närmar sig halva stammens längd Undvik för hårda gallringar (>40 % av grundytan). Då förlorar du tillväxt och samtidigt ökar beståndets stormkänslighet. Undvik också för svaga gallringar. Det ger sämre ekonomi och diametertillväxten av de kvarvarande stammarna blir lägre. Gallra med högre gallringsstyrka i första gallring än i senare gallringar

Södras rekommenderade uttagsnivåer (i procent av grundytan): Första gallring för gran 25-40% och för tall 25-35% (de större uttagen rekommenderas när gallringen utförs i rätt tid i väl röjda bestånd). Senare gallringar för gran 20-30% och för tall 20-30% Gallring av gran. I allmänhet minskar gallringar den totala volymproduktionen över en omloppstid. Granbestånd har emellertid visat sig i sort Uttaget vid första gallringen är 20-25% av grundytan.Vid kommande gallringar bestäms uttagets storlek av periodens tillväxt

Gallringsskogen - Skogskunskap

När du gallrar tar du bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Gallring gör du i bestånd som är ungefär 12 meter och högre. Det vanliga är att gallra två eller tre gånger under en omloppstid Naturlig föryngring av tall och gran 5. Sådd 6. Röjning 7. Gallring 8. Stamkvistning 9. Skötsel av björk, al och asp 10. Skötsel av ädellövskog 11. Blädningsbruk 12. Skador på skog 13. Skogsbruk - mark och vatten 14. Naturhänsyn Första gallringen. för den första gallringen, gallrings- formen (höggallring-låggallring) , gallringsstyrkan och antal gallringar. Vid starkare gallringar tappar även granen i volymtillväxt (figur 2). Virkesegenskaperna förändras Gallring påverkar många olika virkes- egenskaper

Första gallring skogsforum

Hej Erik, nej, det är Skogsstyrelsens gallringsmallar i detta verktyg (för gran och tall). Men håll ut, INGVAR är på väg att bli ett webbverktyg. Snart på Skogskunskap - i var mans telefon och dator! Ce · 2017-12-10. Bilden på gallrad tallskog ovanför gallringsmallen ser inte kul ut I jämna och väl slutna bestånd lämpliga för första gallring testades, för gran i Götaland, bland annat följande behandlingar. Samtliga nedan redovisade försöksled, med undantag för ogallart och höggallrat, behandlades med låggallring. • Ogallrad kontroll • Standardgallring: 20-25% grundyteuttag i första gallringen. Vi

Gallringsförsök i gran - se hur 25 - 70% uttag slår

Väljer du att bestämma gallringen själv kan du välja år kvar till gallring (0-10 år), gallringsstyrka (15-40 %), gallringsform (låggallring, likformig gallring, höggallring), trädslagsval i gallringsuttaget (göra stamval oberoende av trädslag, ta ut 'bi-trädslag' framför dominerande trädslag, gallra barr hårdare och gynna löv), stickvägsavstånd (0-40 m), samt stickvägsbredd. I den första gallringen prioriteras de kvalitativt sett bästa träden, och de får det växtutrymme de behöver.Sakkunnig: skogsägare-företagare Tiina Morri.Mer. Gallring av ekskog skiljer sig från gallring av tall och gran. Eken kräver ett flertal, återkommande gallringar jämfört med de två till tre gallringar som är gängse i barrskog. Den första gallringen sker när ekbeståndet är i 30-årsåldern

För gran är det normalt att första gallring utförs vid 12-15 meters övre höjd. och för tall vid 10-13 meters övre höjd, men det finns en stor variation. Tall är mer känsligt för val av tidpunkt för första gallring än gran. Att vänta. med första gallringen i tallskog kan innebära att många bra träd, framtidsträ lägre framtida avverkningskostnader, särskilt vid första gallringen; en öppen och ljus skog som efter några år är lätt att ta sig fram i. Genom att spara vissa trädslag när du röjer eller lämna känsliga områden oröjda kan du förstärka och utveckla beståndets naturvärden Tabell 1. GG-försökens gallringsprogram och behandlingar för gran (Eriksson & Karlsson, 1997) Table 1. The thinning/fertilization experiment thinning, programs and treatments for Norway spruce Försöksled Behandlingsform Antal gallringar Uttag vid första gallring (%) 1 Låggallring 6 20 2 Låggallring 3 40 3 Låggallring 1 7 gallring. Det gör att en gallring med ett normalt procentuellt uttag leder till en för hård gallring enligt gallringsmallen. Tidigare forskning . Mellan år 1966 till 1983 anlades en serie gallringsförsök i gran och tall vid tidpunkten för första gallring. Granbestånden fanns i södra och mellersta Sverige, samtliga var planterad

2. Gallring ger grövre träd - Om man gallrar höjer man medeldiametern drastiskt för både tall och gran, jämfört med ogallrat. Men om man däremot jämför de allra grövsta träden så är det väldigt liten skillnad mellan gallrat och ogallrat Gallring i skogsbruk innebär att man avverkar vissa träd i ett bestånd men låter majoriteten stå kvar. Gallring är i princip samma sak som röjning, skillnaden består i att träden i beståndet vuxit till en sådan dimension att gagnvirke kan tillvaratas. All gallring sänker den totala virkesproduktionen eftersom fotosyntetiserande blad eller barr tas bort Schematisk gallring är inte särskilt vanlig i Sverige, men stickvägsupptagning i samband med första gallring kan ses som en schematisk gallring, även om själva gallringen mellan stickvägarna genomförs selektivt. Selektiv gallring kallas alla gallringsformer som innebär ett aktivt urval av stammar utifrån det enskilda trädets egenskaper About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

gallring utan höjdtillväxten är mer eller mindre opåverkad av beståndens täthet. Höjdtillväxten påverkas i stället av ståndortens bördighet. Övre höjdens 12 utveckling efter gallring är studerad i de s k GG-försöken. 13. Från första gallringen är övre höjdens utveckling sammanställd för i genomsnitt. 35 år 14 (tabell G1) efter första gallringen. En så sen stamkvistning ökar inte trädets industriella värde nämnvärt. Tidigareläggs stamkvistningen kan också stadsskogens eko-nomi förbättras. Ett annat vanligt skäl för att kvista träd är att man vill förbättra sikten genom skogen. Stamkvistningen är då en del av en siktröjning (figur ST2). Det ä Rätt sätt att gallra innebär en tidig första gall­ring och att man då gallrar ut ganska stor andel av träden. Man ska även avsluta gallringen i tid, det vill säga inta gallra i skog som är över 20 meter hög. Rätt gallring innebär också att man i sista gallringen tar ut en ganska liten andel av volymen Separatruta: Detta visste du inte om gran. Tillväxtökning redan första året. Cristofer Wallentins avhandling är full av roliga och lite oväntade fakta. Ett exempel är att han i sitt gallringsförsök kunde registrera en tillväxökning på kvarlämnade träd redan det första året efter gallring Mars 2011: Första gallring av gran, tredje gallring av tall and glasbjörk, fjärde gallring av Europeisk lärk, Rysk lärk och vårtbjörk 25 24 12 21 22 26 17 13 23 27 11 14 15 Väg mot E45 . 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 24 30 37 48 m 3 sk per hektar och år Ålder 9229 Löpande tillväxt 1993-2010 Eur lärk Rysk lär

När ska du gallra? - Skogskunska

 1. 3-4 låggallringar. Ca 18 ma/ ha efter gallring. Gödsling med N 3-4 låggallringar. Ca 18 ml/ ha efter gallring. Gödsling med NP Ogallrad kontroll 4 låggallringar. Ca 18 m2/ha efter gallring. Tidigarelagd första Ogallrad. Gödsling med N 2010-03-11 GG-försök Lokalernas belägenhet och antal block Long O E Lat ON Träd- Gran Antal block Voly
 2. dre än två tredjedelar av trädets totala höjd. Tall- och björkgallring utförs när grön-kronan är hälften av trädets totala höjd
 3. De olika parcellerna representerar skötta granbestånd från tidpunkt för första gallring (övre höjd ca 12 m) till tidpunkt för slutavverkning på relativt bördig mark. Olika funktionsformer och förklarande variabler provades varefter följande funktioner valdes: Gran
 4. Planterad gran och tall har då kommit igång ordentligt med höjdtillväxten och klarar sig några år yttterligare innan en andra röjning görs. Normalt röjs det inte bort några barrplantor i förstaröjningen. Första röjningen går snabbt och blir förhållandevis billig när den görs i rätt tid
 5. Gallringen sker numera mestadels maskinellt med gallringsskördare. Virket från gallringen tas till vara. Skillnaden mellan röjning och gallring är att gallring alltid ska ge ett ekonomiskt netto, vilket röjning aldrig gör. Första gallringen ger massaved och energived. Senare gallringar ger massaved och timmer
 6. Två till tre gallringar. Gallring sker två, ibland tre gånger under en omloppstid. Den första gallringen sker ofta när beståndet är mellan 30 och 50 år gammalt. Sedan gallras beståndet var 10e till var 15e år. För att få till en effektiv gallring gäller det att skogen har röjts på ett bra sätt

 1. Gran Gran brukar man i de flesta fall plantera med ca 2500 plantor per hektar. Om planteringen lyckas behövs ofta inga större åtgärder förrän det är dags för en första gallring många år senare. Det kan dock bli nödvändigt att hålla efter konkurrerande lövträd. Här nedan är några bilder från en granplantering på åkermark
 2. 3-4 låggallringar. Ca 18 ma/ ha efter gallring. Gödsling med N 3-4 låggallringar. Ca 18 ml/ ha efter gallring. Gödsling med NP Ogallrad kontroll 4 låggallringar. Ca 18 m2/ha efter gallring. Tidigarelagd första Ogallrad. Gödsling med N 2010-03-11 GG-försök Lokalernas belägenhet och antal block Long O E Lat ON Träd- Gran Antal block Voly
 3. Avverkning är att hugga ned skog.Det finns olika sorters avverkning: första gallring, andra gallring, och slutavverkning: . Första gallring görs när skogen är relativt ung. Man hugger (avverkar) då träd som är olika resten av beståndet eller skadade, men också för att särställa de finaste stammarna så att dessa växer bättre..
 4. Gallring I ett intensivodlat bestånd som uppnått gallringsmogen ålder måste man först ta ställning till om beståndet skall gallras eller ej. Man bör normalt avstå att gallra i bestånd (eller delar av bestånd) på mycket starkt vindexponerade ståndorter där risken för stormskador bedöms vara hög
 5. En praktisk tumregel är att första gödslingen i ett bestånd görs tidigast efter första gallringen. Gammal tall reagerar ofta bra på gödsling, medan effekten uteblir i gammal gran. Ingen gallring eller slutavverkning så länge gödslingeffekten kvarstår, ca 8-10 år. Friskt och väl slutet
De fick stora skador i sitt bestånd efter gallring | Land

Gallring av skog genom skogsgallring - Stora Enso Sko

första gallringen att märka resultatet av din röjningsinvestering i form av ett bättre netto. Redan här har du fått tillbaka pengarna för bästa produktionen får man med tall på svaga marker och gran på goda marker. På medelgoda marker är det ofta lämpligast med barrblandbestånd Det maximala antalet stammar per hektar, inklusive lövträd, som ska utgöra produktionsbestånd fram till första gallring: Ståndortsindex: Tall: Gran: Contorta: Björk : Max st/ha vid 5 m höjd: Max st/ha vid 5 m höjd: Max st/ha vid 5 m höjd: Max st/ha vid 7 m höjd: 28+ 2 200 (22) 2 200 (22) 1 600 (16) 26: 2 100 (21) 2 100 (21 I första hand tar man bort de stammar som har kvalitetsfel och trädslag som man inte vill ha kvar. Även om du har planterat tall eller gran växer det upp väldigt mycket lövträd. Oftast har du räknat hem investeringen redan vid den första gallringen. Hur vet jag om jag behöver röja två gånger

jämfört med gallring av enbart stammar. Försöket ligger i Granö i Vindelns kommun och anlades 1982. Följande två hypoteser testades: Tillväxten är lägre under andra tioårsperioden efter helträdsgallring än efter gallring av enbart stamved, och tillväxtminskningen förstärks av en andra gallring med grot-uttag Nyckelord: gallringsfritt, gödningsfritt, gran, Picea abies, Västra Götaland, hög produktion, Hyssnametoden. Per Olof Johansson Förord Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng på Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitet Den första gallringen sker när träden nått en höjd av 12-1

Högst 2 000 lärkträd per ha får det vara inför första gallringen. Sen beror det alltid på hur mycket löv det kommer. Lövet får komplettera i luckor och i svackor. Jämfört med gran kräver lärk ett intensivare skötselprogram genom att de olika åtgärderna sker med kortare tidsintervaller Den första gallringen syftar till att förbättra beståndets kvalitet. Den bör utföras som en låggallring samt uttag av enskilda grovkvistiga eller skadade träd. Det är viktigt att gynna produktionsförmågan genom att gallra försiktigt och med skonsamma metoder. Volymsuttaget vid första-gallring bör inte överstiga 30%

Hur hårt ska jag gallra? - Skogskunska

Så går gallringen till - Sodr

Skogsstyrelsen - Gallrin

 1. Gran 5 Fuktig (3) Löv 60 25 5 0,4 30 G1 G26 145 58 PG Gran 100 14 Frisk (2) Gallring 3 20 15 9,2 6 0,8 20 G1 G26 80 64 PG Gran 90 9 Varier bonitet Underv röj f gallring 2 7,7 Löv 10 Fuktig (3) Gallring 3 30 29 7 4,4 40 G1 G28 225 968 PG Gran 100 17 Inslag av björk Sista Gallring 2 15 180 10,5 (-0,1)L Frisk (2) Sista Gallring (A) 3 2
 2. första skiktets hela höjd. I tredje eller de behärskade trädens kronskikt nå trädtopparna endast i nedre tredjedelen av övre halva beståndshöjden, d. v. s. 2/3 av första skiktets höjd. Vid gallringen skiljer man på två olika huvudprinciper, låggallring eller gallring underifrån, därvid alltefter gallringen
 3. Gallring. Vid gallring av klibbal är det viktigt att kronlängden får vara 40-60 procent av höjden. Underväxten i beståndet bör sparas som stamskydd för att undvika vattskottsbildning. Första gallringen görs när beståndet har en höjd mellan 10-15 meter. Beståndet gallras ned till 1 300-1 800 stammar per hektar
 4. 1. kraftig första gallring . I glesare, grövre gallringsbestånd kan det finnas utvecklingsduglig underväxt, vanligen gran. kantzonen som skulle bli en risk för kraftledningen innan en toppkap­ ning med helikopterburen såg blir aktuell. id gallringen görs virket anV ­ tingen till normalt gagnvirke eller till okvistad energived. Det senar
 5. Bok, Fagus sylvatica, är ett av Europas viktigaste trädslag och det näst vanligaste ädla lövträdet i Sverige efter eken. Boken växer naturligt upp till Västergötland och Småland, men är odlad längre upp i landet. Huvuddelen växer på skogsmark i Skåne, Blekinge och Halland
 6. Vi ska skriva om anledningar för och emot underröjning inför den första gallringen, ur både ett ekonomiskt perspektiv och också hur det påverkar den biologiska mångfalden. Vid den första gallringen i en skog är ofta stammarna klena och ger inte så mycket gagnvirke, det gör att de låga inkomsterna nästan äts upp av kostnaderna för gallringen och nettot blir ofta väldigt lågt
 7. Gr = rekommenderad grundyta efter gallring enligt gallringsmall Gm = högsta grundyta före gallring enligt mall ÖH = övre höjden inventerades första gången 1988 i södra Sverige, medan intervallet för övriga ytor är 6 år. Fyra åtgärder har betraktats: föryngringsavverkning, gallring, diverseavverkning o

Gallringsmall för barr och löv - Skogskunska

 1. Gallring - när och hur? På en svag tallmark i Mellansverige gallras skogen normalt bara en gång under omloppstiden, medan tall och gran på bördigare marker, ståndorts-index 26 eller bättre, ofta gallras tre gånger. När kronorna börjar gå ihop är det dags att gallra första gången. Då brukar träden vara 11 till 14 meter höga
 2. Gallringar, det vill säga beståndsvårdande avverkningar, görs när skogen har vuxit tät och träden börjar konkurrera om utrymme, ljus och näring. Vid gallring avlägsnas en del av trädbeståndet, varvid de återstående träden blir mer livskraftiga. Trädbeståndet blir snabbare grövre och skogsägaren får avverkningsinkomster
 3. dre än behovet och dessutom har det ofta röjts för svagt sedan början av 1990-talet. Folke Pettersson, jägmästare på Skogforsk, är övertygad om röjningens ekonomiska fördelar och hävdar att röjningskostnaden plus ränta fås igen redan vid första gallringen
 4. Tall-slutavv Tall-gallring Gran-slutavv Gran-gallring Latitud Syd 0,69 0,66 0,65 0,62 59 Mellan 0,69 0,66 0,65 0,62 61 Nord-väst 0,69 0,66 0,65 0 Kvalitet 1-5 apterades för tall och kvalitet 3 och 4 för gran. Efter den första simulering korrigerades kvaliteter på träden och skadefrekvensen för att utfallet bättre skulle stämma mot.
 5. Röjning underlättar för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Du tjänar in kostnaden redan vid första gallring, och samtidigt får du ett högre värde vid slutavverkning. som växer snabbare än gran och tall, tar över på sikt

Om Gallringsplan - Skogskunska

Inför den första gallringen behövs oftast en förröjning, men inför senare gallringar och slutavverkningar kan den ofta undvikas. Förröjning gallring Förutsättningar: Ungskogsröjningar har inte gjorts eller har varit otillräcklig och därför är stamantalet högre än det rekommenderade tillfällen. Den första 1997 och 1998 i samband med etablering av fältförsök, den andra sex år senare (hösten 2003/våren 2004), och den sista ytterligare sju år senare (2010). Totalt omfattar studien 280 träd, varav 126 tall, 68 gran och 86 björk. Träden kommer från sex olika bestånd i norra Sverige (Figur 1)

Första gallring - YouTub

Klena träd, första gallring, klenare än massaved: Klena träd, första gallring: Loggningsrester, 2025-2034, m³/a. Tall Gran Lövträd; Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived: Stubbar, 2025-2034, m³/a. Tall Gran Lövträd; Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived I mitten av mars kör Robin Nyman med sågförsedd skördare i en figur på cirka fyra hektar, som hör till Henry Eks skog i Jackarby, Borgå. Beståndet är bara 20-2 35-årigt tallbestånd efter en första gallring - Bergum . 53% . 2% . 5% . 34% . 1% . 4% . Prod. Skogsmark . Imp finns representerade i Göteborgs stads skogar. Barrträden är liksom i Sverige i övrigt dominerande. Tall och gran står för 52 procent av Anledningen till att även gallringar kan kosta pengar beror på att trädens. Gran 8342 78 43,4 Bok 912 9 12,8 Ek 610 6 4,0 Björk 581 6 7,4 Kl.Al 32 <1 0,3 Avverkningsförslag Totalt under perioden Gallring 1349 Föryngringsavverkning 5289 m³sk 3940 Förväntad tillväxt första växt- m³sk säsongen 543 m³sk per ha 7,9 pcSKOG Urval: Avd: Skifte >= 4 <= 5 Utskriven: 2021-03-2 tidig gallring kunde skörda tillskottet som skogsbränsle. Följande beståndstyper prognostiserades: T100 100 % tall utgångsläge 5000 st/ha efter första röjning G100 100 % gran utgångsläge 4000 st/ha efter första röjning B100 100 % björk utgångsläge 3200 st/ha efter första röjnin

Sydved - Så gallrar du e

Redan vid första gallringen kan röjningskostnaden räknas hem. Prata röjning med oss. Skogsgödsling. Trädens tillväxt ökar om man tillsätter mer av det som träden lider mest brist av. I normal svensk skogsmark är det främst tillgången på kväve som begränsar tillväxten Gallring av ungskog. Den första gallringen företas i regel då träden har nått en höjd av 11-17 meter. Tallbestånd gallras i regel vid en litet lägre höjd än gran- eller björkbestånd. Om plantskogen har röjts tillräckligt gles vid rätt tidpunkt, så ger förstagallringen försäljningsinkomster Inställning av trädslagsfördelning efter gallring och blädning, val av gallringsalgoritm och gallringsform. Gallringsformen (relativ diameter, dvs. låg, likformig, eller höggallring) som anges på översta raden för första resp. övrig gallring, används som default för trädslag för vilka inget annat anges Riset från de avverkade träden lägger Andreas i prydliga högar runt granarna som står närmast stickvägen. Allt för att skona granarnas rothalsar. Just det här beståndet är på 2 hektar och här är det både en första- och en sistgallring. Dessutom finns det gott om kulturlämningar i beståndet

Skogsskötselserien - Gallring - Skogsstyrelse

 1. Förslag - granen: Vid 1,5-2,0 m medelhöjd : simröj genom beståndet (går enklast med kedjeröjaren, annars kan du ta en lätt motorsåg) och enkelställ till 4.000-8.000 st/ha i första åtgärden. Vid 4 m höjd - röj till produktionsförband. Tätt självuppslag av gran måste alltid röjas i två steg
 2. Gallring När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå för tätt är det dags att gallra. De träd som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning. Vid gallring kan du få en första inkomst från din skog. Gallring
 3. Ett stort och ett litet träd fälls, kvistas och brosslas. Traktorn skall fram, så träden måste bort från vägen. En timmerstock blev det
 4. Rotröta på gran kan orsaka stora ekonomiska förluster för den enskilda skogsägaren. Rotrötan sprids från färska stubbar vid avverkning under sommaren. Men det finns en lösning för att förhindra spridningen
 5. Gallring utförs när skogen är i medelåldern och skapar bättre förutsättningar för kvarvarande träd att växa och bli Gör man inte rätt kan ett gallrat bestånd vara mer utsatt för vindfällning de första åren. Risken är särskilt stor i höga bestånd, Vad som kan orsaka stress hos granen kan bero på många faktorer
Rotröta-arkiv - Interagroskog

Skogsstyrelsen - Så röjer d

Gallring är i dag en standardåtgärd i svenskt skogsbruk och svarar normalt bara för en liten del av det totala kassaflödet från en skogsfastighet med någorlunda jämn åldersfördelning, det handlar om kanske 10-20 % Gallring år 50 Slutavverkning år 80 Skärmskogsbruk, tallskog, Mellansverige Gran är det träslag man i första hand använder som byggnadsvirke. Till snickerier, lister och invändiga paneler används av tra-dition furu men även gran kan med fördel användas. Löv I en tallskog lönar det sig att vidta första gallringen före trädkronans andel av trädets hela höjd understiger 40 procent. För granar är gränsen 60 procent och för björkar 50 procent. Eftersom det säljbara trädbeståndet som fås vid den första gallringen ännu är litet, motsvarar dess avkastning grovt upattat cirka 5 procent av avkastningarna för hela omloppstiden Gran 2S år i:a gallringen 100 114. 118 120 > 33 > 2:a t 100 120 139 148 » 3S , 3:e » 100 127 156 173 Bok 28 » i:a » 100 108 122 124 35 » 2:a » 100 '45 153 186 » 40 » 3:e » 100 160 183 215 Härav synes, att kronförhållandet ökas icke allenast med starkare gallringar uta

Kranman Bison 6000 radiostyrd med Processor info film | Doovi

efter gallring i ett blandbestånd av gran och tall, Sverige . Joakim Lindberg (2012). Analys av tillväxt för enskilda träd efter gallring i ett den första tiden, jämfört mot den ogallrade. Istället verkar träden omfördela sin energi på att istället bredda sina kronor En rätt utförd gallring leder till att en lokal ojämnhet i trädstorlek uppstår. Röjning kompletterar avverkning av stora träd. Trädmärkaren märker endast träd > 10 cm, eftersom mindre träd inte ger något netto om de skördas med stora maskiner. Vid en senare röjning lämnas den lilla granen i första Från första gallring till plockhuggning och slutavverkning. En liten processor bak på traktorn gör ett bra arbete i gallring - mest med små granar som mankör igenom väldigt mycket snabbare än kvistning för hand. De stora stockträden går snabbt att kvista och kapa för hand Gran 2095 52 7,2 Bok 1496 37 6,8 Ek 60 1 0,4 Björk 62 2 0,6 Kl.Al 315 8 2,1 Avverkningsförslag Totalt under perioden Gallring 697 Föryngringsavverkning 1167 m³sk 448 Förväntad tillväxt första växt- m³sk säsongen 145 Naturvårdande skötsel 22 m³sk per ha 8,5 pcSKOG Urval: Avd: Skifte = 3 Utskriven: 2021-03-1

Planera varje gallring utifrån vilket bestånd du vill ha i framtiden. Bestäm hur stark gallringen ska vara. Tänk långsiktigt. Särskilt första gallringen bör du till stor del se som en skogsvårdande åtgärd. Vid första gallringen tar du upp stickvägar Cirka 25 procent av arealen efter en gallring upptas av obeskogade stickvägar Där efter rekommenderas det att man markbereder och planterar ny skog. Granen går även att förnya via skärmställning, denna metod är osäkrare än den ovan nämnda och kräver att man går in flera gånger i beståndet och avlägsnar träd tills man fått ett tillräckligt uppslag av plantor När beståndet skulle gallras för första gången på hösten 2014 anlitades Stora Enso som gjorde ett uttag på 730 m3fub. Tog skada - Men året efter upptäckte vi att det kvarvarande beståndet tagit stor skada så vi kom överens med Stora Enso om att de skulle göra en kompletterande gallring, berättar Magnus Nilsson För att en gallring ska bli lyckad bör skogen tidigare ha röjts. Till skillnad från röjning så tas virket till vara efter gallring eftersom den första gallringen sker vid en trädhöjd på ca 10-14 meter. Det bör gallras om trädkronorna börjar gå ihop, så efter en gallring bör trädkronorna vara fria och kunna växa fritt åt alla. Gran 10 6 Blåbärstyp (30) Löv 20 6 Frisk (2) 9 0,2 Myr 10 2,1 42 G1 G22 130 273 PG Tall 20 16 Försumpat Gallring 2 35 120 5,8 Gran 20 13 Ojämnt Löv 60 16 Delv gallrat Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4) 11 0,7 26 R2 T24 70 49 6PG Tall 40 Älgskador Gallring 3 35 24 5,0 Gran 10 6 Ojämnt Löv 50 8 Blåbärstyp (30) Frisk (2

Hög tillväxt i de lettiska skogarna kräver nyUtterbyn i Torsby - Skogssällskapet

Jag håller med om att en första gallring inte ger speciellt mycket, annat än om man har väldigt stor areal. Dessutom som du säger så kan stormen förstora precis allt, om den vill. Vill man få skog som klarar stormar så är det nog röjning som gäller, först tidig röjning, efter 10 år efter första så får man stöd på nytt åt en vanlig röjning När första generationen slutavverkats och återplanterats med gran, så har mångfalden blivit mindre. På och kring fuktig mark finns blandskogens fristad med al, björk, gran, tall och ek. Svårt att bruka dock. I lagom stora stormluckor frodas självföryngring av gran, tall och ek Ståndortsindex Antal Första gallringen Tall Gran gallringar Före (st/ha) Efter (st/ha) T16 T20 G20 T24 G24 T28 G28 G32 G36. 1-2 2-3 0-3 3-4 0-4 0-5 visar att nettot redan vid första gallringen var 274 kr/m3 och att det ökade till 277-339 kr/m3 vid följande gallringar. Liknande resultat har uppnåtts vid praktisk tillämpning av kontinuerligt skogsbruk i Tyskland. Ämnesord: laserskanning, skogsskötsel, ekonomi, nuvärde, datoriserad gallring, kontinuitet, blädning, digita Granarna är borrade och årsringarna är mätta med ett särskilt instrument Bengan. Ursprunglig skog och gallring gjord 1990. Skogen gallrades med en konventionell skördare och det var.

Omställning exempel 1: Plantering för blandskog – Blandskog

Skogskunskap. 1,593 likes. Skogskunskap är ett kunskapssystem om skötsel av sko Gran 3690 37 Löv 220 2 Avverkningsförslag Totalt under perioden Gallring 943 Föryngringsavverkning 3164 m³sk 2221 m³sk Förväntad tillväxt första växt-säsongen 385 pcSKOG Utskriven: 2017-10-25 Län: Västra Götalands län Kommun: Bengtsfors Församling: Torrsko Granen råkade vara för långt bort för att kolonisera. En naturvårdsgallring kan inriktas mot avverkning av björk och rönn - enstaka spridda ekar avverkas om ek utgör uppåt 60-70% av grundytan. Förekomster av naturvårdsintressanta arter, särskilt på ekarna, undersöks först (svampar, lavar, mossor) 126 Gran 49 0,7 23 Björk 9 0,1 Avverkningsförslag Totalt under perioden Gallring 73 Föryngringsavverkning 73 m³sk 0 Förväntad tillväxt första växt-m³sk säsongen 12 m³sk per ha 4,8 pcSKOG Utskriven: 2020-12-02 Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Häggdånger Lindom 1:4 Id: 22800300

 • Fakturaskanning.
 • Wie viel verdient man bei KFC.
 • Landwirtschafts simulator 2015 ps3 cheats.
 • Södra Cell Mönsterås.
 • Långbord synonym.
 • Genomskinligt slem tik.
 • Airplay audio to pc.
 • Skåla på ungerska.
 • Airplay audio to pc.
 • Skolämnen i England.
 • Sub processor agreement.
 • Feodalism pyramid.
 • Longines Conquest Heritage test.
 • Remskiva 19 mm axel.
 • GPS utan mobildata.
 • Nederbörd mm snö.
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 • Domo plus Program TV.
 • Wohlwollen Kreuzworträtsel 5 Buchstaben.
 • Norwegian folk dance.
 • Chess King скачать.
 • Anatomi tavla.
 • Favorit matematik 6.
 • UD Mexico.
 • Exempel på arbetsmål.
 • London Street Paddington.
 • CERN aktuelle Experimente.
 • Victoria Secret Fashion show 2021.
 • Tullamore Dew cider Cask 50cl.
 • Baskerville font.
 • Hur uppstår turbulens.
 • Face2face Creatives International AS.
 • Largest crocodile.
 • Poltergeist stream.
 • Brighton Rock movie.
 • Lax gurkmeja.
 • Brock Lesnar cagematch.
 • Militant vegan meme.
 • Nivea Dagcreme Sensitive.
 • Inkrementell räckvidd.
 • The Hunger Bela Lugosi's Dead.