Home

Försäkran om överensstämmelse CE

Alla CE-märkta produkter måste ha en EG/EU-försäkran om överensstämmelse innan de börjar säljas. EG/EU-försäkran är ett dokument som tillverkaren ska upprätta. EG/EU-försäkran ska vara översatt till de språk som krävs i de land där varan ska säljas. Försäkran om överensstämmelse för leksake Så får du CE-märkning. Som tillverkare är du själv ansvarig för att göra en försäkran om överensstämmelse med alla krav. Du behöver inget tillstånd för att sätta CE-märket på din produkt, men innan du gör det måste du. se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda

CE-märkning För företagare Konsumentverke

 1. Försäkran om överensstämmelse. När kraven för CE-märkningen är uppfyllda och den tekniska dokumentationen är på plats är det dags att skriva på en försäkran om överensstämmelse. Det är en försäkran som intygar att du som båttillverkare uppfyllt kraven för CE-märkning
 2. EU-försäkran om överensstämmelse. Senast ändrad: 2018-06-08 12:53. Alla CE-märkta produkter måste ha en EU-försäkran om överensstämmelse som innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller samtliga lagkrav som ställs på produkten, däribland ekodesigndirektivet
 3. Försäkran om överensstämmelse - CE Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 31 Nacka intygar härmed att nedan angiven utrustning Spjällmotorer med fjäderåtergång TF230, TF24 - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -MFT) LF230, LF24 - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -MFT2
 4. Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren intygar att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven och att den procedur för bedömning av överensstämmelse som krävs har genomförts. Försäkran ska undertecknas av tillverkaren eller av någon person som har fullmakt för detta från tillverkaren. Placera CE-märket synligt
 5. Till en CE-märkt vara hör också en försäkran om överensstämmelse, det är ett dokument där tillverkaren försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. För produkter som anses särskilt riskfyllda eller behöver provas krävs att tillverkaren ska vända sig till ett eller flera oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmälda organ
 6. En EU-försäkran om överensstämmelse är en obligatorisk handling som du som tillverkare eller ditt ombud måste underteckna för att försäkra att dina produkter uppfyller EU-kraven. Genom att skriva under försäkran tar du på dig hela ansvaret för att din produkt överensstämmer med gällande EU-lagstiftning

CE märkning och försäkran om överensstämmelse När ovanstående är utfört samt samtliga risker enligt riskanalysen är omhändertagna skall den som utför CE märkningen utfärda intyg om överensstämmelse för hela anläggningen Upprätta EU-försäkran om överensstämmelse för produkter som saluförs eller annars distribueras i EU-länderna och som ska CE-märkas. Innan du upprättar en försäkran, försäkra dig om att produkten uppfyller alla tillämpliga krav, upprätta den nödvändiga tekniska dokumentationen och bedöm den nödvändiga bedömningen av överensstämmelse Alla CE-märkta produkter måste nämligen ha en EG/EU försäkran om överensstämmelse innan de kan säljas. Det här dokumentet skall upprättas av tillverkaren av produkten och EG/EU försäkran behöver vara översatt till respektive lands språk där varan skall säljas

CE-märkning - hur man gör, vad som gäller - Your Europ

CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad. En produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö Föreskriven kontrollprocedur har följts Bokstäverna CE påstås ibland stå för Conformité Européenne, men i europeisk lagstiftning definieras inte vad. En försäkran om överensstämmelse ska upprättas, men den behöver inte delges. CE¬ märkningen av en utrustning ska utgöra en garanti att alla komponenter däri är CE-märkta, och att de monterats på det sätt som komponenttillverkarna anvisat beträffande EMC-egenskaperna Försäkran om överensstämmelse i enlighet med CE-märkningskravet. CE-märkningen, vars namn ursprungligen kommer från Communauté Européenne (europeiska gemenskapen), är inte längre bara en förkortning utan har blivit en symbol i sig. Med märkningen dokumenterar tillverkaren att de relevanta europeiska direktiven för den inre marknaden har följts.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE CE SILESTONE® | EN-15285, EN-15286 Produkt: Modulära stenagglomeratplattor för internbruk. Råskivor och plattor för väggbeklädnad (inomhus och utomhus). Överensstämmelse: Produkten uppfyller bilagan ZA av standarden EN 15285: 2008; EN 15286:2013 Produktcertifiering: Namn och nummer: CIDEMCO-TECNALIA, 1123 Med EU-försäkran om överensstämmelse försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller kraven i de relevanta direktiv som förutsätter CE-märkning. EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas för produkter som släpps ut på unionsmarknaden varefter tillverkaren kan fästa CE-märket på produkten. EU-försäkran om överensstämmelse ska översättas till det eller de språk som den medlemsstat kräver beroende på vilken marknad den produkten släpps ut eller görs tillgänglig

En tillverkare ska upprätta teknisk dokumentation och utföra, eller låta utföra, bedömning av överensstämmelse. Om bedömningen visar att säkerhetskomponenten uppfyller tillämpliga krav, ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och se till att försäkran åtföljer säkerhetskomponenten och att komponenten CE-märks Försäkran om överensstämmelse - CE Belimo AB, Hägerstens Allé 88, 129 37 Hägersten intygar härmed att nedan angiven utrustning Spjällmotorer med fjäderåtergång TF230, TF24 - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -MFT) LF230, LF24 - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -MFT2) NF230A. När tillverkaren har erhållit ett typkontrollintyg för skyddet (alternativt utfört självcertifiering för skydd i kategori I) ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Du kan läsa mer om detta i broschyren. I det här dokumentet ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla. Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning. Numera gäller EU-förordning nr 2016/425 för personlig skyddsutrustning. Läs.

Försäkran om överensstämmelse - CE Belimo AB, Hägerstens Allé 88, 129 37 Hägersten intygar härmed att nedan angiven utrustning Spjällmotorer med fjäderåtergång LF230, LF24 - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, SR-S, -MFT2) AF230, AF24 - samtliga utföranden (-S, -SR, -SR-S, -SR20, -LON, -MFT2). Produkter som faller under CE-krav får inte marknadsföras utan CE-märkning, maskiner får inte tas i drift, enskilda länder får inte höja eller sänka kraven, dispenser och liknande är uteslutet. Tillverkaren har hela ansvaret och utfärdar en försäkran om överensstämmelse. Försäkran avser alla direktiv som produkten berörs av En försäkran kan, om så är nödvändigt, även innehålla en riskbedömning MÄRKNING OCH FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR SPECIELLA ANLÄGGNINGSTYPER För Elinstallation gäller LVD-(lågspänning) direktivet och EMC-(radiostörningar) direktivet med följande krav: • Elapparater skall vara CE-märkta

Försäkran om överensstämmelse - Transportstyrelse

En CE-märkt båt ska ha en tillverkarskylt med CE-märket, ett identifikationsnummer (CIN), en försäkran om överensstämmelse och en instruktionsbok. Du behöver känna till: Vilka produkter som måste vara CE-märkta. Vilka språkliga krav som gäller för de olika dokumenten. Hur en korrekt Försäkran om överensstämmelse ska se ut CE/EG Dokument EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE Original Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II 1A Tillverkare: Företag: Fribergs Verkstäder AB Adress: Håkantorp, 534 96 Vara Försäkrar att: Maskintyp: Restaurang- och kokspis Maskinnr: Restaurangspisar: FSH, FSTH 20, 40, 60, 80. Induktionsspisar: FSIH, FSITH 40, 6 CE-försäkran om överensstämmelse Vi, IV Produkt AB, försäkrar härmed att luftbehandlingsaggregat, kylaggregat och kylvärmepumpar av modellerna: Envistar Top 04, 06, 10, 12, 16 och 21 . Envistar Top Home Concept 04, 06, 10, 12, 16 och 21 . Envistar Compact. 04, 06, 10 och 16 . Envistar Compact Home Concept . 04, 06, 10 och 16 . Envistar Fle CE-märkning enligt EN 14351-1:2006+A1:2010 Ritningsnummer 60-29-154 Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj Elitfönster Vision Inwido Produktion AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskape • Titta efter CE-märkning. • Kontrollera att det finns EG-försäkran om överensstämmelse. • Kontrollera att bruksanvisningen är på svenska. Den ska beskriva hur maskinen installeras, tas i drift, används och underhålls. • Kontrollera att alla varningsskyltar är lätta att förstå

CE-märkning • allmänna principer i förordning 765/2008 • 5 mm hög, mindre om produktens art/storlek inte tillåter 5 mm • synlig, lätt läsbar, outplånlig • ska finnas på produkten och förpackningen • om modul H används ska den följas av det anmälda organets identifikationsnummer (som ska ha samma höjd som CE-märket FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi . Ifö Sanitär AB . Box 140 . Se-295 22 Bromölla . Sweden försäkrar under eget ansvar att produkten . Concert . C1-560 . C15-77 Försäkran om överensstämmelse Vi försäkrar här med att följande produkter: Typ: Modell: Typ betäckning: är tillverkad enligt följande EU bestämmelser, direktiv: är tillverkad i överenskommelse med följande harmonoserade standarder och andra standarder: Curant Klimat AB Åbyvägen 10 702 27 Örebro Fläktluftvärmare A CE-Samordning, Riskanalyser Bökeberga 2369 89391 Osby. Försäkran om överensstämmelse. enligt maskindirektivets bilaga 2A, av sammansatt maskin. TILLVERKARE: Tomas Skoog. Bökeberga 2369 28391 Osby. BEFULLMÄKTIGAD: Elektriker Mikael Johansson Jonsgatan 13, 34332 Älmhult. MASKIN/SYSTEM: Ombyggnad av personbil från bensinmotor till eldrift. Försäkran om överensstämmelse mot väsentliga krav lämnas till Läkemedelsverket. Om produkten har en mätfunktion eller är fabrikssteriliserad ska dock ett anmält organ granska tillverkningsprocessen vad gäller mätfunktionen och steriliteten

6 § Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att apparaten överensstämmer med kraven i dessa föreskrifter. CE-märkning 7 § Innan apparaten släpps ut på marknaden ska den CE-märkas. CE-märkningen ska anbringas på apparaten eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig CE-märkningen är inte en kvalitetsmärkning, utan tillverkarens försäkran om att EU-direktiven har följts. Förutsättning för att få märkningen är att ett oberoende organ har kontrollerat och bekräftat överensstämmelse med standarderna

Uppgifterna i dokumentet Försäkran om överensstämmelse motsvarar den CE-märkning som fysiskt har fästs på farkosten och dess motor. Ett enhetligt format för försäkran om överensstämmelse som innehåller all information som har bedömts nödvändig för att uppfylla de krav som ställs har beslutats av representanter från EES-medlemsstater kan dock vara CE-märkt för att indikera överensstämmelse med andra tillämpliga EU-direktiv. Direktivet om tryckbärande anordningar (PED, 2014/68/EU) Försäkran om SEP (god teknisk praxis TF-3.1.2 -Försäkran om överensstämmelse -2021-03-17 EG -Försäkran om överensstämmelse SAMedical® rör och rördelar För användning i försörjningssystem för komprimerade medicinska gaser, gaser för att driva kirurgiska verktyg och vakuum på sjukvårdsinrättningar

Sidokanalfläkt SC-F - Venture Industries

Försäkran om överensstämmelse Vi försäkrar här med att följande produkter: Typ: Modell: är tillverkad enligt följande EU bestämmelser, direktiv: är tillverkad i överenskommelse med följande harmonoserade standarder och andra standarder: Curant Klimat AB Krangatan 3 702 27 Örebro Luftridåe FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE . Vi . Ifö Sanitär AB Box 140 Se-295 22 Bromölla . Sweden . försäkrar under eget ansvar att produkten Contura . F 10 V . 008029 EG-försäkran om överensstämmelse EC Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung / Déclaration CE de conformité 0DUNDU\G &( PDUNLQJ ZDV DIIL[HG .HQQHWK 0DJQXVVRQ 4XDOLW\ (QYLURQPHQWDO 0DQDJHU 0DWWLDV 1LOVVRQ 3URGXFW 'HYHORSPHQW 0DQDJHU NIBE AB, Box 14, SE - 285 21 Markaryd, Swede Ensamt ansvar att utfärda den här försäkran om överensstämmelse har tillverkaren. Denna försäkran om överensstämmelse upphör att gälla om produkten byggs om, kompletteras eller på annat sätt förändras utan uttryckligt tillstånd av SMA Solar Technology AG och om delar, vilka inte hör til

CE-märkning. Zert har många års erfarenhet av CE-märkning inom alla sektorer. Vi hjälper företag att CE-märka produkter inom alla områden där detta är obligatoriskt och vi hjälper även företag att CE-märka maskinlinjer. På vår hemsida kan ni ta fram EG-försäkran om överensstämmelse på valfritt språk. Z eller avsedda för kliniska prövningar, ska tillverkaren för att få utföra CE-märkningen tillämpa något av följande förfaranden: a) Det förfarande för försäkran om överensstämmelse som anges i bilaga 2 (fullständig kvalitetssäkring). b) Det förfarande för typprovning som anges i bilaga 3 i kombination me I en EU-försäkran om överensstämmelse intygar du som tillverkare att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Om produkten berörs av flera EU-direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse intyga att den individuella produkten uppfyller samtliga dessa direktiv

EU-försäkran om överensstämmelse - Energimyndighete

CE-märkning enligt EN 14351-1:2006+A1:2010. Ritningsnummer 83-29-650 Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj SnickarPer dörr typ CD2012 SnickarPer AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006+A1:201 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Uppgifter som ska ingå: Produkt (produktnamn och identifikationsnummer) Avsedd användning (skall anges om inte användningen är uppenbar eller om användnings-området är snävare än vad man kan förvänta sig av produktens namn eller utformning) Tillverkare (Vårdgivarens namn och adress EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi, Tillverkarens namn: Vacon Oyj Tillverkarens adress: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN-65381 VAASA Finland förklarar härmed att produkten Produktens namn: Vacon 100 frekvensomriktare Modellbeteckning: Vacon 100 3L 0003 2...3L 0310 2 Vacon 100 3L 0003 4...3L 0310 4 har konstruerats och tillverkats enligt. OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denna sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den installerats i enlighet med Mercury MerCruisers instruktioner, med kraven i följande direktiv och normer, med ändringar och tillägg

CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160* Takfläkt TFER*, TFE, TFD, TOE, TFEQ, TFDQ, TOV, TFE220* Väggfläkt RVF* Tilluftsaggregat TLP överensstämmer med kraven i nedanstående EU-direktiv. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs maskindirektiv 98/37/EEC, bilaga IIA. Fläktar för ventilation i luftbehandlingssystem grupp B me CE-märkningen på en D-Link produkt indikerar överensstämmelse med bestämmelserna i gällande direktiv i Europeiska unionen (EU). EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller dessa direktiv Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Produktmodell: 1384 Produkt för försäkran: Lined jacket Hänvisningar till relevanta harmoniserande standarder som används eller hänvisar till den andra tekniska specifikationen för vilken överensstämmelse deklareras: EN 343:2003+A1:200

Försäkran om överensstämmelse 12 Försäkran om överensstämmelse 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products MAGNA3, to which this decla-ration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states EU- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE . Jobman Workwear AB, Box 2044, 194 02 Upplands Väsby, Sverige, försäkrar att denna produkt överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Denna försäkran om överensstämmelse EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Manufacturer: Granberg AS Bjoavegen 1442 NO-5584 Bjoa NORWAY Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar. Art. 115.3290W överensstämmer med Europaparlamentets och Europarådets Förordning (EU) 2016/425 den 9 mars 2016 om

Ansvar för maskiner - Arbetsmiljöverke

CE-märkning enligt EN 14351-1:2006+A1:2010 Ritningsnummer 14-29-250 Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj Hemmafönster Konsument Tradition Inwido Produktion AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskape EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Manufacturer: Granberg AS Bjoavegen 1442 NO-5584 Bjoa NORWAY Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar. Art. 113.1025 överensstämmer med Europaparlamentets och Europarådets Förordning (EU) 2016/425 den 9 mars 2016 om EU-försäkran om överensstämmelse enligt PED 2014/68/EU TK 917-2 Typ av utrustning: Ångsamlingsrör AT8312 +140°C/0°C FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Ritning nr: Varumärke: Serienummer: 1001 - 1100 Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 22, 803 09 Gävle Annex till Gävle Tryckkärl och Vatten AB. GÄVL

Alla produkter som TomTom tillverkar uppfyller reglerande myndigheters gällande standarder, bland annat gällande produktsäkerhet. Du hittar försäkran om överensstämmelse för din TomTom-produkt nedan Om en medlemsstat konstaterar att en säkerhetskomponent som är försedd med CE-märkning om överensstämmelse och som har släppts ut på marknaden och används för det ändamål den är avsedd för, eller att ett delsystem, som åtföljs av den i artikel 11.1 angivna EG-försäkran om överensstämmelse och används för det ändamål det är avsett för, riskerar att skada människors. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Uppgifter som ska ingå: Produkt (produktnamn och identifikationsnummer) Anmälan om egentillverkade medicintekniska produkter 3. Vårdenhet eller motsvarande 4. CE-märkning Ja Nej Produkten är inte CE-märkt därför att den ä Du kan hitta svar på frågan om förklaringen om överensstämmelse som utfärdats av Turkish Standards Institute är giltig på såväl internationell nivå som nationellt. Tillämpar CE-försäkran om överensstämmelse Geçerli världen över Försäkran om överensstämmelse - Översättning Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad med exklusivt ansvar av tillverkaren

Försäkran om överensstämmelse för CE-märkning 11 år 9 månader sedan #3265. alfons74; Författare till inlägg; Offline; Elite Member Inlägg: 254 Tack mottaget: 0 Är det någon som har en sådan? skulle vara skoj om någon kan lägga upp en bild så man får se hur en äkta sådan ser ut och gärna själva CE-skylten med EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserade standarder. Tillverkare Rantzows Sport AB org-nr 556184-1395 Produkter Diedrich Multiroll 100 Nät Diedrich Multiroll 700 Kombi Nät Diedrich Multiroll 700 Kombi Scrim Diedrich Multiroll 500 EC Direktiv Om ovan nämnda serier modifieras tekniskt utan vårt godkännande, är denna deklaration ej längre giltig. Ansvarig representant för färdigställandet av den tekniska dokumentationen är: Gerhard Hunnekuhl Nortkirchenstrasse 100 44263 Dortmund Tyskland EG-försäkran om överensstämmelse (enligt appendix 1A, 2006/42/EG) Dortmund, 30.11.200 Försäkran om överensstämmelse Enligt EG's maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga 2A Tillverkare Jeltec AB Idögatan 35 582 78 Linköping Tel. 013-14 83 00 E-post: info@jeltec.se Försäkrar härmed att Skötbord Lyfta Modell är alla tillämpliga delar tillverkad i överensstämmelse med Europaparlamentets oc CE Declaration of conformity (.PDF) [EN] Signal products (engelska - pdf - Försäkran om överensstämmelse) CE Declaration of conformity (.PDF) [EN] Light switches (engelska - pdf - Försäkran om överensstämmelse) CE Declaration of conformity (.PDF) [EN] Socket outlets (engelska - pdf - Försäkran om överensstämmelse

Vad är CE-märkning? - Svenska institutet för standarder, SI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserade standarder. Tillverkare Rantzows Sport AB org -nr 556184 -1395 Produkter Basketmål: 310507, 310510, 310513, 310514 , 31051 Alla produkter som Webfleet Solutions tillverkar uppfyller reglerande myndigheters gällande standarder, bland annat gällande produktsäkerhet. Du hittar försäkran om överensstämmelse för din TomTom-produkt nedan CE Declaration of conformity - CE Konformitätserklärung - S400 (tyska, engelska, franska - pdf - Försäkran om överensstämmelse) SMISSLINE TP VDE for F404 (engelska - pdf - Försäkran om överensstämmelse EG - Försäkran om överensstämmelse EG - Försäkran om överensstämmelse Enligt EG:s Maskindirektiv 2006/42/EG Bilaga 2A Tillverkare: AB SOMATHERM Adress: Bangårdsgatan 1 SE - 671 31 ARVIKA Försäkrar härmed att Försäkrar under eget ansvar att produkten: Somatic Easy Är tillverkad i överensstämmelse med Rådets direktiv gällande. EG-försäkran SMART_Outdoor Flex ZB 3.0 EU: PDF Fil: 970 KB : 05.04.2019 : EG-försäkran om överensstämmelse SMART PANEL TW 120X30: PDF Fil: 242 KB : 11.06.2019 : EG-försäkran om överensstämmelse - SMART PANEL TW 60X30: PDF Fil: 229 KB : 11.06.2019 : EG-försäkran om överensstämmelse SMART PANEL TW 60X60: PDF Fil: 1 MB : 11.06.201

Teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse för maskinell utrustning avseende produkt som ingår i byggnad eller monteras tillsammans med komponenter eller anläggning ingående i en byggnad. Tillverkare: EKOVENT AB Adress: Mejselgatan 7 SE-235 32 Vellinge SVERIGE Försäkrar härmed att: Produkter: EKO-J, EKO-JR, EKO-JT, EKO-JA, EKO-JK, EKO-JL Försäkran om överensstämmelse med lågspänningsdirektivet 2006/95/EU Typ av utrustning: Styr och övervakningsutrustning F abrikatnamn: SEHA Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ON Control AB Hjortstigen 5 507 70 GÅNGHESTER Tel: 033-25 65 70, 070-625 86 00 F AX: 033-25 69 2

Försäkran om överensstämmelse Vi Frico AB Box 102 S-433 22 Partille, Sweden intygar härmed att följande produkt/produkter Typ av produkt Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk Fabriksnamn eller varumärke Frico Typbeteckning/modell SIReUB1 SIReUA1Y SIReUA1 SIReUA1Z. Att nyhetsbrevet främst handlar om elektriska produkter är att Elsäkerhetsverket nu skärper kontrollen. För andra typer av CE-märkta produkter ska EG-försäkran givetvis avse överensstämmelse gentemot respektive aktuella direktiv t.ex. Maskindirektivet (98/37/EEG), Byggproduktdirektivet (CPD) (89/106/EEG) och så vidare EG-försäkran om överensstämmelse Vi Frico AB Box 102 S-433 22 Partille, Sweden intygar härmed att följande produkt/produkter Typ av produkt Kopplingsapparater Fabriksnamn eller varumärke Frico Typbeteckning/model CB20, CB22, CB30N, CB32N, SB och SB0 uppfyller kraven i följande EU-direkti

CE-Märkningar av installationer/fakt

EU-försäkran om överensstämmelse Tillverkare: VWR International bv - Haasrode Researchpark 2020, Geldenaaksebaan 464, B-3001 Leuven Undertecknade intygar att denna deklaration är utfärdad under tillverkarens ansvar, VWR International bv, och att objektet / objekten i deklarationen som beskrivs i bilaga 1 överensstämmer med relevant EU Kopia på försäkran om överensstämmelse TB 2005-05-01 Sida 7 BRUKSANVISNING SOMATIC COMPACT PUMPJIGG Bruksanvisning Version 1.5 Försäkran om överensstämmelse Maskindirektivet 2006/42/EG AFS 2008:3 Tillverkare: AB SOMATHERM Arvika Adress: Bangårdsgatan 1 671 31 ARVIKA-Att. EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserande standarder. Tillverkare: AB C.A. ÖSTBERG Industrigatan 2 774 35 Avesta Tel nr 0226 - 860 00 Fax nr 0226 - 860 05 www.ostberg.com info@ostberg.com Org. nr 556301-2201 Produkter: Kanalfläktar LPKB och LPF

Beautiful Enterprise LPSAN0006 LIFEPROOF AQ10 User ManualATEX-fläkt SEAT EX - Venture Industries

CEDOC 3.1.0 (© Cedoc AB, 2009) Tovenco Storkök.ced Sida 1 [Tovenco AB] EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE Original Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II 1A Tillverkare (och i förekommande fall dennes befullmäktigade representant) Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar. Art. 100.0480 överensstämmer med Europaparlamentets och Europarådets Förordning (EU) 2016/425 den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning, som upphäver Europarådets direktiv 89/686 / EEG, och harmoniserade standarder EN 420:2003, EN 388:2016, CE Cat.I CE-märkning enligt EN 14351-1:2006+A1:2010 Ritningsnummer 83-29-700 Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj SnickarPer dörr typ CD2012 SnickarPer AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006+A1:201

EU-försäkran om överensstämmelse - Säkerhets- och

EU-försäkran om överensstämmelse CE märkta visir. EU-försäkran om överensstämmelse CE märkta visir. Se vår integritetspolicy. EG-försäkran om överensstämmelse EC Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung / Déclaration CE de conformité Markaryd 2017-08-28 Kenneth Magnusson Quality & Environmental Manager Mattias Nilsson Product Development Manager NIBE AB, Box 14, SE - 285 21 Markaryd, Sweden Försäkrar under eget ansvar att produkten Försäkran om överensstämmelse Enligt EG's maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga 2A Tillverkare Jeltec AB Idögatan 35 582 78 Linköping Tel. 013-148300 E-post: info@jeltec.se Försäkrar härmed att Skötbord Elin Modell är alla tillämpliga delar tillverkad i överensstämmelse med Europaparlamentets oc

CRYO-INDUSTRIAL® Safety Kits Plus | Tempshield

EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkaren: Sentera Europa NV Duitslandstraat 9 Tel. +32 3 771 36 51 BE-9140 Temse info@sentera.eu Förklarar på eget ansvar a : DCVC -R - Intelligenta kanalgivare för lu kvalitet Om de installeras, underhålls och används i applika oner för vilka de har u ormats och i enlighet med relevant EU-försäkran om överensstämmelse Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SVERIGE, försäkrar härmed på eget ansvar att produkten: uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning Rubrik 2011/65/EU RoHS-direktiv 2014/53/EU Radioutrustningsdirektiv och att.

CE-märkning krav - Vilka krav är det som gäller? TÜV NOR

EG-försäkran om överensstämmelse EC Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung / Déclaration CE de conformité Markaryd 2016-08-11 CE marking was affixed 2016 Kenneth Magnusson Quality & Environmental Manager Mattias Nilsson Product Development Manager NIBE AB, Box 14, SE. typbetecknas med ett CE-märke eller med ett angivet platsnummer. EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats: Frankenthal, 2021-01-01 Rainer Michalik Dieter Hanewald Chef integrerade ledningssystemProdukthantering och produktutveckling II Frankentha EU- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jobman Workwear AB, Box 2044, 194 02 Upplands Väsby, Sverige, försäkrar att denna produkt överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Denna försäkran om överensstämmelse

Waterproof Cryo-Grip® Gloves | Tempshield

CE-märkning - Wikipedi

EU-försäkran om överensstämmelse . Tillverkare MAGNETIC AUTOCONTROL GmbH försäkrar härmed att den levererade produkten: Beteckning . Bom TMMHTM MicroDrive Typ 1) Access 1), Access-L 1), Access Pro-L 1), Access Pro-H , Access 1), 2)Pro , Access Pro-M 1), 2 EU-försäkran om överensstämmelse Vi Frico AB Box 102 S-433 22 Partille, Sweden intygar härmed att följande produkt/produkter Typ av produkt Fläktluftvärmare Fabriksnamn eller varumärke Frico Typbeteckning/modell K21 SDX 12 - 22 SWX CE 12 - 22 P21 - 305 SW 02 - 33 SWX CS 12 - 22 C3N - 9N SE06N - SE305N SWH 02 - 33 SWHEC 02 - 33 SWX D 13. Bestämmelser om CE-märkning finns i förordning (EG) nr 765/2008. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om CE-märkning av leksaker. Dokumentation. 16 § En tillverkare ska bevara EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentation som ligger till grund för bedömningen av. CE-märkning enl EN 14351-1 Försäkran om överensstämmelse, Panorama Nordic skjutdörrar UAB Panorama Nordic försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 Windows and doors,.

Lag (2011:800). 9 § En EU-försäkran om överensstämmelse och den dokumentation som legat till grund för bedömningen av överensstämmelse ska finnas tillgänglig hos tillverkaren eller dennes representant tills tio år har förflutit sedan den sista energirelaterade produkten tillverkades

Cryo-Protection® Face Shield (ships within 4 weeks

I försäkran om överensstämmelse förkunnar tillverkaren att produkten stämmer överens med de väsentliga kraven i de tillämpliga direktiven Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Produkter: Typ av utrysning: Kabelhållare Varumärke: Sormat Typbeteckning: KK, KP, KL, KR . Försäkran om överensstämmelse utfärdas på basis av: Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/E 2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning eller artikel 11.2 i förordningen om linbaneanläggningar att upprätta den tekniska dokumentationen, utföra eller låta utföra bedömningen av överensstämmelse med kraven, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse samt förse produkten med CE-märkning

TEMPSHIELD® Cryo-Apron®- Made in the USA – TempshieldGuide 313 | Guide Gloves
 • Sylvia Day Books.
 • Typ av renmat.
 • Was Essen Feen.
 • Mykonos att göra.
 • With best regards.
 • Chefläkare lediga jobb.
 • Pokoje dla studentów monachium.
 • Fakta Kebnekaise.
 • Polisen Botkyrka.
 • Brilique side effects.
 • SEB Private Banking Core.
 • Olika typer av kristallsjuka.
 • Krustpunkti matematika.
 • Grövelsjön boende.
 • Bio Huddinge.
 • God ton synonym.
 • Antikt spegelglas.
 • Zerg rush.
 • The Body Shop hallon.
 • Parken VELTINS Arena kosten.
 • Mjältsjukan diktanalys.
 • Kai Pflaume 1990.
 • Vett och etikett Sverige.
 • Kryssning midsommar 2020.
 • Baseco Ask Modern Vit.
 • Överlåta abonnemang Tele2.
 • 2011 BMW X5 xdrive35i problems.
 • Devon Aoki.
 • Hirsgröt hel hirs.
 • Was ist ein mehrfachreim.
 • Reddit get YouTube subscribers.
 • Ord istället för säger.
 • Traktorer Film barn.
 • Diego Rivera spouse.
 • Saltrumsbehandling med ljusterapi.
 • Betula albosinensis 'Fascination.
 • James hunt shop.
 • Ekonomisk Trygghetsförsäkring.
 • ICA selection pasta recept.
 • Chivas Regal Penny.
 • Individuell utvecklingsplan mall.