Home

Planenlig avskrivning

Planenlig avskrivning Ett redovisningsbegrepp som innebär att anläggningstillgångar ska skrivas av (se avskrivning ) över den ekonomiska livslängden efter en systematisk plan som fastställs vid anskaffningstidpunkten Avskrivningar görs planenligt på anskaffningsvärdet ner till restvärdet fördelat över den beräknade nyttjandeperioden enligt den metod som bäst beskriver hur resurserna förbrukas i redovisningsenheten. En avskrivning är en kostnad på grund av att den motsvarar värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod Entreprenaden har gjort planenliga avskrivningar på 10 000 under året. Vid bokslutet ser man att man kan göra ytterligare skattemässiga avskrivningar på 5 000 kr. Man lägger därför till ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar i praktiken. I moderna redovisningsprogram sker avskrivningar mer eller mindre automatiskt En avskrivning ska göras med lika stora årliga belopp som motsvarar tillgångens ungefärliga värdeminskning - obligatoriskt avskrivning enligt plan. Avskrivning = utgift ÷ ekonomisk livslängd Denna typ av avskrivningar kallas planenliga eller bokföringsmässiga avskrivningar. Anläggningstillgångar som inte minskar i värde genom förslitning, som till exempel mark, skrivs dock inte av. Lagstiftningen ger visst utrymme för att göra skattemässiga underavskrivningar eller överavskrivningar ( avskrivning över plan ), vilket är vanligt förekommande hos företag

De planenliga avskrivningarna kan vara lägre än de skattemässigt tillåtna eller högre än de skattemässigt tillåtna och detta skapar behovet av att göra skattemässiga överavskrivningar respektive skattemässiga underavskrivningar. Överavskrivningar och underavskrivningar är tillfälliga bokslutsdispositioner som beror på skillnader mellan planenliga. I summan ingår de planenliga avskrivningar som redan bokförts eller ska bokföras. I den mån det framkomna beloppet är högre än de planenliga avskrivningarna, ska resterande del bokföras som överavskrivningar (konto 2150) om de skattemässiga avdragsmöjligheterna ska utnyttjas maximalt. Årets avskrivning i bokföringe

De civilrättsliga reglerna reglerar planenliga avskrivningar. Vi kan även kalla dem bokföringsmässiga avskrivningar. Det är den typen av avskrivningar som makes most sense för oss dödliga. Man gör en plan över avskrivningarna som ska reflektera användningen och värdeminskningen på en tillgång Enligt bokföringslagen ska företaget göra avskrivningar som motsvarar den ekonomiska livslängden (planenlig avskrivning). De skatterättsliga reglerna avviker från de civilrättsliga reglerna. Det innebär att ett företag kan göra skattemässiga avskrivningar utöver plan. De kallas överavskrivning eller avsättning till anläggningsreserv Hjälpblankett för olika former av värdeminskningsavdrag (avskrivningar). Den är avsedd för dig som redovisar inkomst av näringsverksamhet på blankett NE eller Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4. Blanketten är till för dina egna uppgifter och beräkningar som du behöver för kommande års taxeringar Detta kallas för avskrivning enligt plan. Tiden för avskrivning, avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas. Avskrivningstiden kan till exempel vara 5 år för en personbil, 10 år för en lastbil och 33 år för en byggnad Räkenskapsenlig avskrivning. Restvärdesavskrivning. För stora avskrivningar i räkenskaperna. Övergång till räkenskapsenlig avskrivning. Lågt verkligt värde på inventarierna. Avdrag för utgifter för reparationer och underhåll. Kontraktsnedskrivning

Programmets standardinställning är att de årliga avskrivningarna på inventarier i årsbokslutet ska beräknas till högsta möjliga tillåtna belopp, vilket leder till högsta möjliga skattemässiga avdrag. Läs mer i avsnittet Avskrivningar på inventarier m m. Vilka inventarier ska ingå i underlaget för avskrivningar De ackumulerade planenliga avskrivningarna ligger på 75000 kronor. Det ingående bokförda värdet är 190000-75000=115000 kronor. Du säljer nu inventarier för 90000 kronor. De säljs med vinst på 61000 kronor då anskaffningsvärdet var 70000 kronor och de planenliga avskrivningarna ligger på 41000 kronor. 90000-(70000-41000)=61000

De planenliga avskrivningarna styrs av civilrättsliga regler medan de skattemässiga avskrivningarna styrs av skatterättsliga regler. De civilrättsliga reglerna syftar till att vara försiktig med att få bolaget att se bättre ut än det är. Skatterättsliga regler i två forme Planenlig avskrivning Det innebär att tillgångar ska skrivas av över den ekonomiska livslängden efter en systematisk plan som fastställs vid anskaffningstidpunkten. På så sätt fördelas anskaffningsutgiften för tillgången över dess användningstid i företaget Avskrivningar kan då jämna ut resultatet mellan goda och mindre goda år. Genom att göra överavskrivningar utnyttjar redovisningsenheten (företaget) det skattemässiga möjligheterna till avdrag. Underavskrivningar, å andra sidan, görs när de planenliga avskrivningarna annars skulle ha blivit större än vad skattelagstiftningen tillåter

Ordförklaring för planenlig avskrivnin

Skatteregler för tjänstecykel ECOPROFILE

Skattemässig avskrivning. Vid beräkningen av den skattemässiga avskrivningen så finns det två huvudsakliga avskrivningsmetoder, nämligen räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Här kommer en kort beskrivning på bägge. Räkenskapsenlig avskrivning; Metoden används oftast för avskrivningar av maskiner och inventarier Avskrivningar över plan, skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är skattemässigt tillåtet. Avsättning till periodiseringsfonder. Bokföring av årets skatt och resultat. Årsredovisning. Vad är en årsredovisning? En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska årligen lämnas till Bolagsverket Utöver planenliga avskrivningar finns det möjlighet till överavskrivning.Det är en skattemässig avskrivning som passar företag som behöver frigöra likviditet.Företaget sänker det skattemässiga resultatet med ytterligare avskrivning, och då blir skatten lägre för året Avdrag för markanläggning får du också göra genom planenlig avskrivning. Till markanläggning räknas sådant arbete som gör marken plan eller fast och också bland annat vägar, parkeringsplatser och täckdiken. Du får årligen göra avdrag för markanläggning med högst 5 procent av anskaffningskostnaden Om man tillämpar planenlig avskrivning så är man skyldig att ta hänsyn till vilket datum maskinen köptes. Den maskin som köptes 31 december ska alltså då inte skrivas av alls, och de andra ska bara skrivas av för de månader som dom funnits i företaget. Sen gör det ju inget att avskrivningarna orsakar en förlust i firman

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar (bokföring med

Genomgång avskrivning och direktavskrivning och bokföring med konto ackulmulerade avskrivningar ningstillgångar) värdeminskning. depreciation according to avskrivning enligt plan. plan Sw planenlig avskrivning. depreciation as recorded in the räkenskapsenlig avskrivning. books Sw. depreciation method avskrivningsprincip. depreciation period avskrivningstid. depreciation plan avskrivningsplan

Avskrivning inventarier & maskiner: Avskrivningsregler

 1. skning med motkontering resultatkonto för planenliga avskrivningar. Använd preli
 2. Planenliga avskrivningar eller bokföringsmässiga avskrivningar är avskrivningar som sker enligt en förutbestämd plan. Ex. en lastbil med avskrivningstiden 10 år, köps in för ett värde av 1 000 000 SEK, då blir den årliga kostnaden 100 000 SEK
 3. är planenlig avskrivning 2. Definitiv planenlig avskrivning 3. Manuell registrering av planenlig avskrivning 4. Utskrift/visa planenlig avskrivning

Planenlig avskrivning innebär att en tillgång skrivs av linjärt. Det vill säga med lika mycket varje år utifrån dess ekonomiska livslängd. Ett exempel är om ett företag köper en maskin med en livslängd på fem år för 100 000, då ska 20 000 kostnadsföras varje år som planenlig avskrivning Planenlig avskrivning Anskaffningsvärdet för varje tillgång fördelas med lika stora belopp över de år som tillgången beräknas vara ekonomiskt lönsam. Man kan också räkna hur många timmar till exempel en arbetsmaskin kommer att vara ekonomiskt lönsam och dela upp anskaffningsvärdet per körd timme Avskrivningar över plan, skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är skattemässigt tillåtet. Avsättning till periodiseringsfonder. Bokföring av årets skatt och resultat VISMA SKATT - Restvärdeavskrivning samt planenlig avskrivning ‎2018-09-26 12:08. Fråga 1 Jag kan inte se att det finns någon blankett för restvärdeavskrivning för Enskilda Näringsidkare i Visma Skatt. Det finns en blankett för Aktiebolag men som sagt, jag kan inte hitta någon för Enskilda Näringsidkare Göra planenliga avskrivningar i modulen Inventarier. Jag är tveksam till att du har nytta av denna funktion som framförallt riktar sig till verksamheter med kontinuerlig kostnadsredovisning. Som du uppmärksammat finns det olika regler för när en månatlig avskrivning kan påbörjas. anskaffningsmånaden, månaden efter eller tom från årets början

Anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt, enligt en plan. Planen ska följas oavsett företagets resultat. Uprivning är enligt årsredovisningslagen under vissa förutsättningar möjlig för alla slag av anläggningstillgångar Det allra vanligaste sättet kallas avskrivning enligt plan . Då skriver man av tillgången med en lika stor summa varje år under hela nyttjandeperioden, det vill säga den tid som tillgången förväntas brukas i företaget

Planenlig avskrivning. Avskrivning enligt bokföringslagens avskrivningsregler. Den avskrivningsregel som programmet är uppbyggt efter. Skattemässig avskrivning maskiner & inventarier. 20%- eller 30%-regeln. Skattemässig avskrivning Fast egendom. Maximal skattemässig avskrivning anges av dig som användare Avskrivning är ett begrepp som används inom redovisning och inom skatteområdet. Begreppet innebär att man fördelar kostnaden, för en anläggningstillgång, över hela tillgångens ekonomiska livslängd istället för att ta upp hela kostnaden direkt vid inköp. Detta betyder att kostnaden för företaget jämnas ut över flera år och resultatet, för dessa år.

Tidigare har man haft planenlig avskrivning men nu har man beslutat sig för att företaget ska gå över till räkenskapsenlig avskrivning. Man kommer då att redovisa överavskrivningen som en anläggningsreserv. Avskrivningen enligt plan är 10 år. Vad blir årets kostnad för dessa däck Det kan även göras när de planenliga avskrivningarna är för stora i förhållande till vad som skattemässigt är tillåtet. Företag som gör skattemässiga avskrivningar på maximal nivå skjuter upp skattebetalningar och det gynnar i de flesta fall alla typer av verksamheter oavsett bransch

Fakta och olika exempel om avskrivning enligt plan och

De planenliga avskrivningarna bygger tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Överavskrivningar görs endast för att uppnå högre avdrag vid beskattningen. Summan av planenliga avskrivningar och överavskrivningarna överensstämmer med de skattemässiga avskrivningarna Då bokför företaget både den planenliga avskrivningen och avskrivningsdifferensen i sin bokföring. 10 Minskning av avskrivningsdifferensen. Den minskning av avskrivningsdifferensen som under skatteåret tagits upp i resultaträkningen. Punkterna 9 och 10 är alternativa för varje nyttighetsgrupp (A-F), fyll i endast någondera Planenliga avskrivningar påbörjas först då tillgången tas i bruk, avskrivning. Avskrivningstiden får även vid skattemässig avskrivning räknas från när byggnaden färdigställts. Därför brukar man debitera löpande kostnader för pågående nybyggnad på ett särskilt konto för pågående nybyggnad. Med hänsyn till avskrivningsreglerna är det viktigt att kostnaderna redan i. Om du gör planenlig avskrivning får du max skriva av med 20% per år. Bland bokslutsdispositionerna finns möjlighet till avskrivning enligt huvudregel eller kompletteringsregel och detta gör att du kommer upp i 30% sammanlagd avskrivning första året

Överavskrivningar : Regler och villkor

Avskrivning 16 830 kr Avskrivning 24 100 kr. B Anskaffningsvärde 117 000 kr, planenlig avskrivning 10 % = 11 700 kr. Avskrivning över plan blir 24 100 - 11 700 = 12 400 kr. 0 #Permalänk. Smaragdalena 54128 - Lärare Postad: 16 jul 2020 13:41 Gör en ny tråd om du har en annan (även om den. Avskrivningarna, som alltså inte svarar mot några kostnader under året, bidrar också till att föreningens likviditet - dess kassa - växer till. Och det ska erkännas att trots alla ekonomiska teorier så är det enklare att sitta i styrelsen och hantera ekonomin om banksaldot sakta växer avskrivningar på bilar & andra transportmedel. Utgift [bilens fakturavärde] 400 000 kr. Ekonomisk livslängd 5 år. Avskrivning [utgift ÷ ekonomisk livslängd] 80 000 kr. Bilen värdeminskas i företagets bokföring med lika stora delar varje år. Det innebär att företagets planenliga avskrivning är 80 000 kr varje år i fem år

Fr o m räkenskapsåret 1977 infördes uppgifter om planenliga avskrivningar och restvärden som komplement till de rent bokförings-/skattemässiga värdena. Uppgifterna var frivilliga och syftade i första hand till att underlätta uppgiftslämnandet för företag som tillämpade avskrivningar enligt plan Funktionen avser en planenlig avskrivning och ska inte blandas ihop med avskrivning över plan som görs vid bokslut. Inventarier. Period. Ange intervallet för den period som avskrivningen avser. Avskrivning kan utföras varje månad, kvartal, halvår eller helt år. Den. Här bestämmer du också om du vill att den planenliga avskrivningen ska räknas från anskaffningsdatum, på hela månader eller från räkenskapsårets början. Du väljer även om du vill arbeta med månadsavskrivning längst ner till vänster på sidan. Läs mer om månadsavskrivningar under avsnittet Månadsavskrivning

Avskrivningar - avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Ambitionen med denna idéskrift är att på ett kortfattat och över­ skådligt sätt ge en samlad bild av gällande normering och regle­ ring avseende redovisning av materiella och immateriella anlägg Planenlig avskrivning/period: Startdatum för ny avskrivning sätts till dagen efter slutet på den period vari senaste avskrivningsdatum ligger. Slutdatum för avskrivningen är avskrivningsregelns startdatum eller startdatum för tidigare avskrivningar om det finns + antal år enligt planen. Den minsta enheten för avskrivningar är en period Köper arbetsgivaren in firmacykeln får man beräkna efter en lämplig avskrivning (typiskt sett planenlig avskrivning 20 % per år) och en räntekostnad (t.ex. räntan på transaktionskontot). Om arbetsgivaren hyr eller leasar firmacykeln sker beräkningen på hyra/leasingavgift

Avskrivningar - Bokförin

Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier och kreditera konto 8853 Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier Gamla restvärdesavskrivningen har försvunnit i år, så planenlig 20%/år är väl lämplig? Snabbare avskrivning än så kräver nog förankring i verkligheten. T ex motorsåg kan avskrivas på ett år om man hugger mycket. /Nisse #16394. Mangan - Örby - tis 15 jan 2008, 08:28 Av Boverkets allmänna råd framgår att planenliga avskrivningar bör tas upp under kapitalkostnader.11 Av detta följer att avskrivningar och vilken planenlig avskrivningsmetod bo-stadsrättsföreningen har för avsikt att använda sig av tydligt bör framgå i den ekonomiska planen/kostnadskalkylen. Följaktligen bör det även framgå vilke Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ; huvudregeln eller kompletteringsregeln. Enligt huvudregeln får avdrag göras med högst 30 % på summan av inventariernas bokförda värde vid beskattningsårets ingång ökat med anskaffningsvärdet av inventarier som anskaffats under beskattningsåret och som vid utgången av detta fortfarande tillhör näringsverksamheten

För att företagets tillgångar skall vara bokförda till rätt värde så gör man varje år (oftast) en avskrivning av värdet på ex ovanstående maskin. När företaget gör lika stora avskrivningar varje år så kallas det för proportionell eller linjär avskrivning Med reservation för att det kan skilja sig åt beroende på företagsform och val av bokslutsmetod. Har för mig att det är fördelaktigast att använda huvudregeln om avskrivning med 30 % restvärdesavskrivning av ingående balans de 3 första åren och därefter kompletteringsregeln med planenlig avskrivning om 20 % på inventariens anskaffningsvärde

Bokföra överavskrivningar och underavskrivningar

 1. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in.
 2. På sida 1 specificerar du planenliga avskrivningar per konto. På sida 2 sammanställer du planenligt restvärde. Använder anläggningsregistret Bilagan fylls i automatiskt när du använder anläggningsregistret. Det skapas en bilaga per kontonummer för de uppgifter som du har lagt in i anläggningsregistret
 3. sk- ningsavdrag med belopp så avpassade att anskaffningsvärdet kan isin helhet avdragas under den tidrymd tillgången beräknas vara ekonomiskt användbar (tillgångens varaktig- hetstid)
 4. Du har ett komplett anläggningsregister och kan göra planenlig, bokföringsmässig eller kalkylmässig avskrivning. Period och årsavslut Det enda du behöver tänka på är att köra en rutin i samband med periodavslut och/eller årsavslut
 5. K3, räkenskapsenlig avskrivning Som nämnts i tidigare artikel publicerad 2014-11-21, trots att 2014 års ingående balans avseende ackumulerade planenliga avskrivningar har ändrats till följd av konverteringen. Skatteverket har idag kommit med sitt ställningstagande i frågan
 6. 2.20 Kapitalkostnader 1 § 8 och 4 § 1 bostadsrättsförordningen samt 1 § 8 och 4 § 1 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Planenliga avskrivningar bör ske enligt gällande bestämmelser och tas upp under kapitalkostnader eller som enskild post. Avskrivningsunderlag, avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och belopp bör anges. Om K3-regelverket (Bokföringsnämndens allmänna.
 7. Enbart en justering av de planenliga avskrivningarna innebär att de ingående redovisade värdena på maskiner och inventarier 2014 skiljer sig från det fastställda värdet i årsredovisningen 2013. I sådant fall får inte räkenskapsenlig avskrivning tillämpas

planenliga avskrivningar skapas i rutin 7210 även om egenskapen räkenskapsenliga avskriv-ningar är markerad. Istället kan ett verifikat för överavskrivningar skapas i en ny rutin 7220 Överavskrivning. Rutin 7220 Överavskrivning kan bara köras en gång per år Planenlig avskrivning, 80 år *) 3 139 591 *) Efter Bokföringsnämndens klargörande är progressiv avskrivning inte tillämpningsbar för avskrivning av byggnader varför en linjär avskrivning med en genomsnittlig avskrivningstid på 80 år tillämpas här

Avskrivningar maskiner och inventarier - Visma Spc

Vid avskrivning av inventarier tillämpas fem års planenlig avskrivning. Avskrivningstid för kabelnät görs enligt plan med 5 % på nätdelen (passiva delar) och 10 % per år på nätkomponenter (aktiva delar). Planen har baserats på nätets bedömda tekniska och ekonomiska livslängd. För data/telefoni tillämpas 10 % avskrivning per år Planenliga avskrivningar på maskiner och inventarier Beloppen i den här sektionen har överförts från Årsavslut - Balansavstämning . Summa planenligt redovisat värde beräknas genom att subtrahera Summa ackumulerad planenlig avskrivning från Summa anskaffningsvärde (avskrivningsbara)

Över- och underavskrivningar - en snabbkurs - Account Factor

 1. dre företag — det är mest när avskrivningstakten blivit lite konstig av en eller.
 2. Den planenliga avskrivningen (avskrivning enligt plan) beräknas genom att dividera anskaffningskostnad med ekonomisk livslängd (bokföringsmässig kostnad). 80 tkr / 10 år = 8 tkr/år 7 8 9. Kalkylmässiga kostnader Ränta Beräkna kalkylmässig ränta för ett företag som har en tota
 3. avskrivning 0m placeri ng Ångra ng 8idrag Ta bort Visa faktura Hjålp Maskin Inventarieinfo Avskrivn ingar Anskaffning/Avyttring Kostnader 10 0.00 7000.00 Kanto Kanto Kanto. Restvárden,/år Un derinventarier B Avskrivningsinfo Avskrivningsplan Livslångd månade Antal årsskifte Planenlig avskrivning Senaste avskrivn. Ack. avskrivning Rest-vard
 4. Gör planenliga avskrivningar (För er som använder PP7 Anläggningsredovisning) PP7 Anläggningsredovisning-->Planenlig avskrivning; 10. Kör saldokontroll. Denna rutin stämmer av projektredovisningen med huvudbok. Om rapporten visar upp differenser kör Omräkning avprojekt och Omräkning av uppdrag
 5. Avskrivningar och bidrag. Gör dina planenliga avskrivningar, per år eller månad. Första avskrivningsdatum kan skilja sig från anskaffningsdag. Extra avskrivningar och omvärdering av restvärde kan hanteras under pågående avskrivningsperiod. Det är även möjligt att beräkna maximala skattemässiga avskrivningar

Ordförklaring för överavskrivnin

Planenliga resp skattemässiga avskrivningar enligt K2 för första året ‎2020-02-04 10:44 (uppdaterad av My Janhall ‎2020-02-06 08:52) Ett bolag bildas 2019-04-12. I december anskaffades inventarier som ska skrivas av på 5 år Avskrivning I företagets bokföring heter årets värdeminskning avskrivning enligt plan eller planenlig avskrivning. Avskrivning erhålls genom att anskaffningsutgiften de-las med den ekonomiska livslängden, d v s avskrivning = utgift ÷ ekonomisk livslängd. Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgifte Skattemässigt får du däremot skriva av den så att den får det lägsta värdet av huvudregeln (30-regeln) eller kompletteringsregeln (20-regeln). 20-regeln innebär helt enkelt en rak avskrivning med 20% per år (i det här fallet alltså samma som den planenliga avskrivnigen). 30-regeln räknar man med på det här sättet Med bokslut kan du välja att redovisa inventarier till 70% av förra årets bokförda värde.Ger det en högre avskrivning än planenlig bokförs skillnaden som en obeskattad reserv. Normalt gör man beräkning för båda varianterna och väljer den som passar bäst. /Nisse

Beräkning - Avskrivningar (hjälpblankett) (SKV 2194

Planenlig avskrivning är den kostnad, som belastar resultatet baserad på beräknad livslängd och anläggningstillgångens historiska anskaffningskostnad. SVENSK PRAXIS AV IDAG. ÅKR har bl a som målsättning att upplysa företagets intressentgrupper om vad den faktiska kostnaden är för att driva företaget,. Avskrivning, det vill säga periodisering av kostnader till olika år. Om egendomens brukstid är över tre år och anskaffningspriset är (var) över 850 euro kan du inte drar av anskaffningspriset på en gång. Då ska du fördela avdraget över olika år som avskrivningar Bokför företagets planenliga avskrivning per den 31 december 20x5. Avskrivning = [550 000 kr ÷ 10 år] + [80 000 kr ÷ 5 år] H. Ange saldona per den 31 december 20x5 på nedan balanskonton. Ackumulerad avskrivning = [550 000 kr + 10 år] x 3 år + [80 000 + 5 år] x 2 år Övningsuppgifter, sid 7 [17] avskrivningar - facit, nivå C www.

Avskrivning - Wikipedi

Patent är egentligen ett avtal där staten ger ensamrätt under viss tid till uppfinnaren för teknisk information till allmänheten. Svenskt patent, eller patenträtt, innebär ett tidsbegränsat skydd i Sverige - maximalt i tjugo år - i form av en skyddad rätt för uppfinnaren att få ensamrätt till yrkesmässigt utnyttjande av uppfinningen, t.ex. att tillverka, marknadsföra eller. Avskrivningar över plan samt skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är tillåtet skattemässigt; Avsättning till periodiseringsfonder; Bokföring av årets resultat och skatt . Syftet med årsbokslut . Årsbokslutet har flera syften, främst visar det hur det har gått för bolaget under räkenskapsåret Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i nätverksamheten, innehålla uppgift om anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde, avskrivningsplan, årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar Det redovisade värdet skall beräknas som anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar, någon hänsyn till skattemässiga avskrivningar skall inte tas. Det är skillnad på planenliga avskrivningar och skattemässiga avskrivningar då en tillgång på bokföringsmässiga grunder planenligt kan skrivas av på 10 år medan den skattemässigt kan skrivas av på 5 år

K3, räkenskapsenlig avskrivning. Som nämnts i tidigare artikel publicerad 2014-11-21, ska större företag vid upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 tillämpa BFNAR 2012:1, det s.k. K3-regelverket. För vissa företag innebär konverteringen till K3 att det redovisade värdet vid ingången av räkenskapsåret 2014 på. Om vi börjar med avskrivning (planenlig och räkenskapsenlig) är det som så att du mycket väl kan skriva av en inventarie på 3 år enligt plan, skattemässigt kan du dock inte avskriva den snabbare än 5 år (högst 30% per år), skillnaden görs som överavskrivning. Enligt exemplet nedan köps en dator för 8000 exkl moms den 1/12 endast en avskrivningsbok, PLAN, och den avser planenlig avskrivning. Dubbelklicka på PLAN för att visa konton m m. 3..1 Avskrivningsbok Anläggningsgruppens avskrivningsbok innehåller de värden som är giltiga för alla transaktioner som skapas på anläggningar som är kopplade till anläggningsgruppen Jag kör på planenlig avskrivning överavskrivningar håller den till nyttjad period så även för den skattemässiga avskrivning, som jag nu förstått påverkas ju även slutresultatet av ev. Jag får då en överskrivning år 1 och 2 som måste återföras till överavskrivning, men vid år kommer det att uppstå en underavskrivning

 • Take away, Halmstad meny.
 • IT Leiter Gehalt.
 • Archer Queen max level th10.
 • Anatomisk axelprotes.
 • LCHF snabbmat.
 • Dop buddhismen.
 • Dysfunktionell byråkrati.
 • Mac update stuck.
 • BMW R1200GS tillbehör.
 • OneCoin buy.
 • Nybyggnation Lomma strand.
 • Streck och punktskrift.
 • Mirtazapin vikt Flashback.
 • Lodjur tar Rådjur.
 • Lag om försäkringsdistribution.
 • Förväntad livslängd KOL.
 • App månens faser.
 • Aktörer Krimkrisen.
 • Test rakapparater.
 • WPML plugin Translation.
 • Kelly Family Todesfall.
 • Reading 2019.
 • How do i get my ibooks to sync?.
 • Spänning enhet.
 • Autisme of persoonlijkheidsstoornis.
 • Teenage romance movies 2016.
 • Buckaroo Shop.
 • Gå på tå Asperger.
 • How old is Yoda in human years.
 • Hur länge ligger sms kvar.
 • Polisens uppställningsplats Stockholm.
 • Hyresvärdar Kallinge.
 • Gaffelpärm Jula.
 • Мирифемин и див ямс.
 • Imperfecto Spanisch.
 • Gamla moderkort.
 • Mähkante Maxi.
 • Första gallring gran.
 • Als Zahnarzt Medizin studieren.
 • Gardiner 60 tal.
 • Temaarbete hållbar utveckling.