Home

Kommunfullmäktige Göteborg handlingar

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, kallelse och föredragningslista 2 (12) 8 Handling 2020 nr 208. Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021 . 9 Handling 2020 nr 225 * Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning . 10 Handling 2020 nr 21 Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i övergripande frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens ekonomi och den kommunala skattesatsen Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder och bolag. Handlingar och protokoll Se och lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhan

goteborg.se | Nämndhandlingar Kommunfullmäktige Handling Handling 2020 nr 205 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende Handling_2020_nr_205.pdf (466 kb goteborg.se | Nämndhandlingar Kommunfullmäktige Handling Handling 2021 nr 37 Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021-2026 Handling_2021_nr_37.pdf (1730 kb Om kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag

Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag . Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 31 januari 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. 0,5 mnkr överförs från stadsledningskontorets ram till grundskolenämnden att användas till naturvetenskapliga och astronomiska visningar för grundskoleelever Göteborgs kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996. Här kommer vi att publicera kommunfullmäktiges äldre handlingar i pdf-format. READ ALSO. PREVIOUS POST. Artur Nilssons fotosamling. Artur Nilssons fotosamling. NEXT POST. Stora teaterns ljud- och bildarkiv. Stora teaterns ljud- och bildarkiv Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2016 och tidigare. Välj nämnd och år Sök i fritext Prenumerera på nämndhandlingar goteborg.se | Nämndhandlingar Kommunfullmäktige Handling Handling 2018 nr 159 Redovisning av uppdraget att utreda försäljning av fastigheterna Styrsö 3:183 och Röd 135:1 Handling_2018_nr_159.pdf (2642 kb Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning. Uppdrag (125 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Mohamed Abdullahi MP: Ledamot 1 Kjaerbeck Agneta SD: Ledamot 2 Salih Ahmed M: Ersättare.

goteborg.se | Nämndhandlingar Kommunfullmäktige Handling Handling 2021 nr 38 Redovisning av uppdrag att ta fram en aktuell lägesanalys av hotbilden samt ta fram en riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering Handling_2021_nr_38.pdf (743 kb Sedan flera år tillbaks finns alla handlingar inför Göteborg kommunfullmäktige webben. Dessutom går det att lyssna fullmäktigedebatten Internet som finns sparad i ljudfiler för varje ärende som diskuterats. Det går redan ett arbete för att ytterligare öka allmänhetens tillgång till kommunens handlingar via Internet

Göteborgs stadsfullmäktige var 1863-1970 benämningen på kommunfullmäktige i Göteborg, ett kommunalt, politiskt organ tillsatt av kommunens invånare.Stadsfullmäktige i Göteborg sammanträdde i Börsen på Gustaf Adolfs torg.Det första stadsfullmäktigevalet enligt 1862 års förordning ägde rum den 16 december 1862 och stadsfullmäktiges första sammanträde skedde den 5 januari 1863 3. Uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2020, till idrotts - och föreningsnämnden om att komplettera karttjänsten Friluftsliv med enkla tips på slingor för löpning, joggning och motionspromenader i och kring staden, förklaras fullgjort. 4. Uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2016, till trafiknämnden om att ta fra Här finns ärendelistan för kommunfullmäktige och information om webbsändningarna därifrån. Kommunfullmäktiges protokoll. Här finns information om kommunfullmäktiges protokoll. Protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden finns i kommunens diarium. Mandatfördelning Beslutet i kommunstyrelsen skall först beslutas av kommunfullmäktige efter vilket Göteborgs Stadshus AB får uppdraget att leda framtagandet av nya ägardirektiv till bolaget. Dessa ägardirektiv skall sedan beslutas i Göteborgs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 23 november. Uppdaterat 2017-10-1 Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har majoritet i nämnder och kommunstyrelsen efter valet 2018

Möten och handlingar. Kommunfullmäktige sammanträder 13.15 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Mötet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 14.30 då beslutsärendena påbörjas Handling 2009 nr 21 Översiktsplan för Göteborg Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag med ändring enligt yrkande från M, KD och FP i byggnadsnämnden och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1 Vid årsskiftet infördes en lagändring i plan- och bygglagen som innebär att kraven skärps på att kommunerna skall fatta beslut om bygglov inom handläggningstiden. Annars minskar avgiften för beslut om bygglov med en femtedel för varje påbörjad förseningsvecka.- Genom att sätta press på kommunerna att minska handläggningstiden vill regeringen öka takten i byggandet. Den nya [ Handling 2012 nr 89 Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Den av Patrik Ehn väckta motionen avslås med hänvisning till trafiknämndens yttrande. Göteborg den 16 maj 201

Om kommunfullmäktige - Göteborgs Sta

Kommunfullmäktiges sammanträden. Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av presidiet. Sammanträdena är öppna för alla. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum och handlingar. Du kan också ta del av äldre möteshandlingar från Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden till. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag (Jämlikt Göteborg) är kanske det tydligaste exemplet på helhetssynen som präglar Agenda 2030. En utredning ska göras över hur Göteborgs Stads handlingar och beslut kan bli mer sökbara och enklare att följa Götebors Stad erbjuder möjligheten att prenumerera på handlingar från någon av 42 olika nämnder

Göteborg har gjort för lite och för sent för att stävja Coronakrisen Debatt Fria ord Göteborgs kommunfullmäktige borde ha vågat benämna läget vid dess rätta namn. Göteborg Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober förra året att de handlingar som kan ges ut till medborgarna digitalt också ska ges ut så. I samband med det beslutades det också att en sammanfattning skulle tas fram om hur arbetet med att hantera offentliga dokument ser ut. Den uppgiften har stadsjuristen Erica Farberger jobbat med Göteborgs stadsfullmäktige var 1863-1970 benämningen på kommunfullmäktige i Göteborg, ett kommunalt, politiskt organ tillsatt av kommunens invånare. Stadsfullmäktige i Göteborg sammanträdde i Börsen på Gustaf Adolfs torg. Det första stadsfullmäktigevalet enligt 1862 års förordning ägde rum den 16 december 1862 och stadsfullmäktiges första sammanträde skedde den 5 januari 1863. Under de femtio första åren rekryterades ledamöter nästan uteslutande från de.

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträden

 1. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. Beslut i kommunstyrelsen Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, kommunala föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser, detaljplan för bussdepå vid Järnbrottsmotet och Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 31 mars 2021
 2. Göteborg ska växa, Efter granskningsutställningen tar vi fram de handlingar som ska ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige, vilket troligen sker i slutet av 2020 eller början av 2021. Under den här tiden ska översiktsplanen även bli digital,.
 3. Handling 2008 nr 17 . Uppföljning och utvärdering samt förslag till revidering av handlingsplan för framtidens äldreomsorg i Göteborg . Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag att Göteborg även fortsättningsvis har en äldreomsorgsplan som är möjlig att följa upp oc
 4. Genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna och råden kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen. Alla Lekebergs protokoll läggs ut utan underskrift då detta skulle kräva att kommunen scannar in dokumenten och då blir det svårare att söka i dem. De underskrivna orginalen förvaras i kommunhuset i Fjugesta
 5. Göteborgs stad har nyligen tagit fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, men det som genomsyrar handlingsplanen är att konkret vägledning helt och hållet lyser med sin.

Glasräcken och rostfria räcken för alla situationer. Vi har som ambition att leverera räcken för alla situationer, till alla hem och till alla miljöer. Sedan starten 2010 har våra populära glasräcke fått sällskap av rostfria räcken med stänger och ett vajerräcke Nedan finner du handlingar till de olika nämndernas sammanträden. Observera att det är den version av handlingarna som gått ut inför sammanträdet vilket innebär att de kan ha reviderats i samband med beslut. Är du intresserad av en handling som inte finns publicerad här eller har du frågor inför mötet

Kommunfullmäktige - goteborg

 1. Handlingar till sammanträde med förbundsfullmäktige 2016-06-14 . Från Göteborgs kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag: - från sammanträde 2016-03-17, § 15, utvisande att till ny Göteborg, välja Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg
 2. Från Partille kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag: - från sammanträde 2017-02-28, § 33, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Jonas Mårdbrink (M), istället för Linda Fröberg (M). Göteborg 2017-05-08 Helena Söderbäck /Gunnel Rydber
 3. Business Region Göteborg. En annonskampanj om att handla lokalt för att stödja det lokala näringslivet inför bland annat julhandeln har tagits fram. Med utgångspunkt i denna avstämning föreslår förvaltningen kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghande
 4. Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll. Vi publicerar protokoll för innevarande och föregående år. Kontakta registrator om du vill ta del av äldre protokoll. På grund av dataskyddsdirektivet publiceras inte vissa personuppgifter i kallelser, sammanträdeshandlingar och protokoll på vår webbplats
 5. Riktlinjen ska klargöra förfarandet vid begäran om utlämnande av handlingar hos vård- och omsorgsförvaltningens myndighets- och utförardel samt den externa verksamheten som utför insatser enligt SoL och LSS. MÅL Att utlämnande av handlingar sker på ett korrekt sätt enligt sekretessbestämmelserna i SoL och LSS
 6. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Diarienummer 2018-06-19 KS/ 2018-0057 Plats och över handlingar i mål 4495-18 avseende Göteborg. att paragrafen förklaras omedelbart justerad . Reservationer och särskilda uttalanden . Nya Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna delta
 7. Kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige tackar för den lämnade informationen och lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av höghastighetsjärnväg är det hittills största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorn

Förvaltningen noterar att kostnaden för papper i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-19, uppgick till ca 3 200 kronor, kuvertkostnaden uppgick till ca 200 kronor samt att portokostnaden uppgick till 9 500 kronor. Arbetstiden för att trycka handlingar samt att kuvertera upattas till ca 3 — 4 arbetsdagar Kommunfullmäktige följer, med vissa undantag, en kommungemensam process för hantering av ärenden. Processen har vanligtvis fem aktiviteter men kommunfullmäktige har endast två, Fatta beslut och Avsluta ärende. Ärendet initieras, Handläggning och Beredning sker i kommunstyrelseprocessen. Process 1.1.1. Hantera kommunfullmäktige - processe för Göteborg 2021. Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsplanen med vision, mål, teman och föreslagna jubileumsprojekt blir utgångs-punkten i det fortsatta arbetet. En vision År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ

Kommunfullmäktige - Göteborgs Sta

Göteborgs kommunfullmäktiges handlingar 1863-199

Handlingar för kännedom Förslag till beslut 1. Socialnämnden lägger handlingarna till protokollet Ärende Inkomna skrivelser redovisas i en till dagens sammanträde utsänd förteckning. _____ Beslutsunderlag 1. Dnr 2017-98/95 Kammarrätten i Göteborg, Beslut 2018-04-25; Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd gällande statli Göteborg lägger ribban högre än någonsin för kommuners miljö- och klimatarbete. Kommunfullmäktige har nu klubbat igenom stadens nya miljö- och klimatprogram som fokuserar på att öka. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-09-05 Datum då anslag sätts upp 2019-09-09 Datum då anslag tas ner 2019-10-01 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.s Köpmansgatan 20 sbk@sbk.goteborg.se 403 17 Göteborg 031-365 00 00 www.goteborg.se Beslut om bygglov fler handlingar, eller att vi ber dig ändra i redan inlämnade handlingar. fastställd av kommunfullmäktige. Du kommer att få en separat faktura för vårt beslut Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum en vecka innan sammanträde. Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg. Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 11 februari 2021, § 4,.

Kommunfullmäktiges ställningsstagande ovan förutsätter att bolaget fire byggstart ingått avtal som på lång sikt säkerställer en rimlig avkastning på investeringen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att erbjuda bolaget kommunal borgen enligt följande: att såsom för egen skuld ingå borgen för Skövde Värmeverk AB låneförpliktelse 1. Kommunfullmäktige antecknar att Lisebergs framställan om att förvärva samtliga aktier i AB Platzer Skår 40:17 varit föremål för ställningstagande enligt 3 kap 17 § kommunallagen samt att framställan tillstyrks. 2. Föreslagen bolagsordning tillstyrks. Göteborg den 4 september 2013 . Göteborgs kommunstyrelse . Anneli Hulthén.

Nämndhandlingar - Göteborgs Sta

24. Samrådsremiss samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra Götalands län från Trafikverket (TRV 2021/23920) Jan Petersson. 2020-00275. 2021-04-19. IN. 15. Begäran av kontroll av utförda åtgärder. Årsredovisning SD Goteborg 2014-12-31. Verksamhetsberättels. Valberedningens förslag till styrelse, styrelsens vision. Förvaltningsberättelse. da2015_DS_uttalande_om_VB_1. da2015_DS_uttalande_om_VB_

Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning - goteborg

Sanering i Göteborg - förbättring av bostäder och bostadsmiljöer - en sammanfattning, Göteborgs Kommunfullmäktiges handlingar Nr 356 C, 1974 Fastighetsaktiebolaget Göta Lejon i Göteborg : ett instrument för kommunal markpolitik , Louis Campanello, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm 1984 ISBN 91-540-4230- Handling innehållande sekretessbelagda uppgifter Stråket Göteborg-Borås är ett av de största pendlingsstråken i Sverige. Planering av järnväg Göteborg-Borås, • 2014 beslutar kommunfullmäktige i Härryda kommun om fyra inriktningsmål för Landvetter södr

Kommunstyrelsens handlingar läggs ut - Vårt Götebor

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt måndagen den 19 april 2021, kl 18.00 med endast ordförande samt förste och andre vice ordförande på plats i Råda Rum, Råda församlingshem i Mölnlycke.. Ärendelista. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordnin När den nya tågstationen under Korsvägen färdigställs framåt 2026 förändras Korsvägen även ovan mark och stärks som knutpunkt för kollektivtrafiken. I höst tar kommunfullmäktige ställning till den nya detaljplanen för området och på onsdagen beslutade trafiknämnden att godkänna genomförandestudien för den nya knutpunkten Bollebygds kommunfullmäktige i sep-tember 2014. Utvecklingsplanen anger inriktning och målsättning för gränsområdet mellan de tre kommu-nerna. Den visar vilka möjligheter som uppstår med ett stationsläge mel-lan Bollebygd och Rävlanda på en ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Under mötet ska fullmäktige fatta beslut om vilka som ska sitta i kommunfullmäktiges presidium. Det handlar om de tunga posterna som ordförande i kommunfullmäktige samt tre vice ordföranden Kommunfullmäktiges handlingar. Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 14 april 2021 kl 19.00 i KS-salen kommunkontoret Charlottenberg. Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde. Sammanträdet sker digitalt, presidiet och några tjänstepersoner finns i möteslokalen övriga deltar på distans. Symptomfria åhörare är välkomna att se. Kommunfullmäktige. Ledamöter i kommunfullmäktige; Kallelser med handlingar till kommunfullmäktige; Protokoll från kommunfullmäktige; Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige; Allmänhetens frågestund; Kommunalråd och oppositionsråd; Kommunstyrelsen. Ledamöter i kommunstyrelsen; Kallelser med handlingar till kommunstyrelsen; Protokoll från kommunstyrelse

Här kan du läsa kommunfullmäktiges kallelser, bilagor och protokoll. Observera att det inte finns bilagor till alla ärenden. Detta kan bero på att ärendet behandlas muntligt på mötet eller att det finns uppgifter i handlingarna som omfattas av person- och uppgiftslagen Vi vill ha ett Göteborg i framkant. Vi ser framtidens Göteborg som en klimatneutral, öppen och grön stad. Med plats för människor, ett rikt kultur- och nöjesliv, och biologisk och mänsklig mångfald. Vi kämpar för en grön politik i Göteborg Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll till kommunfullmäktiges sammanträden. Klicka på det mötesdatum du är intresserad av, så ser du vilka ärenden som hör till det sammanträdet och kan läsa de handlingar du är intresserad av Vid kommunfullmäktiges möten kan du ställa frågor och få svar från ledamöterna. Den som önskar ställa en fråga behöver anmäla det samt skicka in sin fråga skriftligt senast 24 timmar innan sammanträdet startar

Så mycket tjänar Göteborgs topp-politiker Spanaren

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet Kommunfullmäktiges sammanträden. Uppdaterad 6 april 2021. Kommunfullmäktiges sammanträden är i rådhuset vid Stortorget. Ingången för dig som åhörare är via Kompanigatan. Mötena hålls klockan 13.00 om inget annat anges Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen. Kommunfullmäktige kontrollerar också att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen

Mera Nyheter om alléträden i Flatås | Nätverket Trädplan

Möten, handlingar och protokoll Motion, fråga och interpellation; Kommunfullmäktiges protokoll. Kommunfullmäktige, webbsändning. Kommunstyrelsens protokoll; Fritids- och kulturnämndens protokoll; Samhällsbyggnadsnämndens protokoll; Jävsnämndens protokoll; Socialnämndens protokoll; Utbildningsnämndens protokoll; Krisledningsnämndens protokol Dela sidan: Handlingar och protokoll, Kommunfullmäktige. Nyheter - kommun och politik. Publicerad den 16 april 2021 Borås Stads brukare och patienter färdigvaccinerade Sedan 5 januari har hälso- och sjukvårdspersonal i Borås Stad arbetat hårt för att vaccinera brukare och patienter mot covid-19 och nu är de äntligen i mål Här hittar du handlingar för kommunfullmäktiges möten under året. Klicka på mappen med det datum som du är intresserad av

Mandaten i kommunfullmäktige för de partier som lämnat in begärda handlingar är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna - 15 mandat Sverigedemokraterna - 13 mandat Moderaterna - 9 mandat Centerpartiet - 6 mandat Vänsterpartiet - 3 manda Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp. ‌. Mötesdatum. Protokoll. 2021-01-28. Protokoll. 2021-03-04. Protokoll

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 20 ersättare som sammanträder 10 gånger per år. Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, fattar beslut om kommunens budget, kommunalskattens storlek och andra viktiga ekonomiska frågor 2021-04-22 Kommunfullmäktiges handlingar del 1 (8) 2021-03-18 Kommunfullmäktige paragraferna 112-122 2021-02-18 Kommunfullmäktige paragraferna 42-111 2021-01-21 Kommunfullmäktige paragraferna 1-41. Kommunfullmäktige 2020. 2020-11-19 Kommunfullmäktige paragraferna 185-19

Kommun & politik - Lilla Edets kommunHärlanda Tjärn | Nätverket Trädplan GöteborgUtbildningsförvaltningen - Fackförvaltningar

Se Göteborg före och efter byggtid . Vi bygger en ny bro över älven, planterar träd, utökar kollektivtrafiken, anlägger lekplatser, parker och mötesplatser. Ett stort antal stora och små projekt är igång och på gång. Här kan du se hur några platser kan förändras under de närmaste åren Lilla Edets kommunfullmäktiges politiker svarar på dina frågor om det som händer i vår kommun! Allmänhetens frågestund inleder kommunfullmäktiges sammanträden. Vi behöver din fråga senast 10 dagar innan sammanträdet. Frågorna ska vara av allmänt kommunalt intresse och beröra den kommunala verksamheten. Välkommen att ställa din fråga Möten, handlingar och protokoll. Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad som beslutas i kommunfullmäktige och i de olika nämnderna. Här hittar du bland annat protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige Kallelse med föredragningslista och tillhörande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden publiceras en vecka före sammanträdet. Tid, datum och plats annonseras även i lokaltidningen Norra Uppland Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 april frågor KS/2021:19 5 Årsredovisning Ekonomichef Birgitta Jansson KS/2021:13 6 Revisionsrapport över årsredovisningen 2020 Handlingar kommer senare 7 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder Handlingar kommer senare 8 Slutredovisning av investeringsprojekt KS/2021. Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser. Här hittar du aktuell kallelse och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur man beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat

 • Däckbyte Skåre.
 • Attefallshus till salu Stockholm.
 • Lennox gastaut syndrome in adults symptoms.
 • Teach synonym.
 • Ziviltechnikerprüfung Erfahrung.
 • Flyg stockholm tokyo direkt.
 • Honda MC.
 • Oräkneliga substantiv.
 • Haus kaufen Wels.
 • NCIS season 14 episode 1.
 • Boeing 737 800 winglets seatguru.
 • Epoxy kristallklar.
 • Minireningsverk Ecobox.
 • Fallout 4 Geld verdienen Siedlung.
 • Technische universität darmstadt hochschulrechenzentrum.
 • Schönbrunn Thüringen Gaststätten.
 • Go to Out of bounds meaning in Hindi.
 • Reparations related forms.
 • Hyra Parkering Olskroken.
 • Most popular podcasts.
 • Nikon 18 300 media markt.
 • NFL divisions map.
 • Nya stjärntecken 2019.
 • Kolfilter akvarium.
 • Västerås Folkhögskola kurser.
 • Baby owls facts.
 • Carly Universal Adapter.
 • NCIS season 14 episode 1.
 • Free download WinRAR Windows 10 64 bit.
 • Apotek Norrköping Ingelsta.
 • Vertrauen Sprüche Enttäuschung.
 • Karbonpapper Staples.
 • Singaporemodellen.
 • RMV Fahrkartenautomat defekt.
 • Sylvia Day Books.
 • FIRO cirkeln.
 • Reavinst bostadsrätt.
 • Bankomat Port 73.
 • Word mallar.
 • How to program Arduino.
 • Betta smaragdina kaufen.